Arkitektstudenter bidrar til inkluderende byrom

Området i Damsgårdsveien har forandret seg mye de siste årene. Her en tomt som FM Gruppen er i ferd med å klargjøre for nok et byggeprosjekt.

Studenter fra Bergen Arkitekthøgskole vil gjøre Løvstakksiden til et bedre sted å leve.

 

Med kompetansetilskudd fra Husbanken har studenter fra Bergen Arkitekthøgskole (BAS) engasjert beboere, næringsliv og andre lokale aktører til en fornying av området rundt Damsgårdssundet.

I samspill med ny bolig- og næringsutbygging rundt sundet, og det etablerte boligområdet bak sjøkanten, jobber bachelorstudenter fra BAS for en mer universell utformet utvikling av området.

Undervisningsopplegget er en del av urbanismekurset på BAS, og studentene tar for seg ulike problemstillinger det gamle industriområdet som de siste årene har vært under omforming til boligområde.

Formålet med prosjektet er å bygge kompetanse om gode bomiljø og universell utforming hos offentlige og private aktører i området, og samtidig engasjere studenter til å tenke tilgjengelighet og sosial bærekraft i utformingen av boliger og uteområder.

 

Inkluderende bomiljø

Målet er å bidra til et mer inkluderende byrom i områdene rundt Damsgårdssundet. Løvstakksiden har over lengre tid scoret lavt på levekårsforhold, og er en del av arbeidet med områdeløft i Bergen.

Det har derfor vært særlig viktig å fokusere på ressurser i nærmiljøet.

Studentene har jobbet i felten, hatt god dialog med lokale aktører i området, arrangert sosiale begivenheter og utstillinger, samt holdt workshops for å samle kunnskap og erfaring om området ved Damsgårdssundet.

Utstilling av arbeidet

Studentene har jobbet med hvordan området kan fortettes, samtidig som det skapes bymiljø som fungerer godt og opprettholder fokus på arkitektoniske kvaliteter, universell utforming og miljø.

Undervisningsopplegget har vært en kombinasjon av feltarbeid og skolen sine kurs om urbanisme og bærekraftig stedsutvikling.

Studentene har tatt for seg ulike situasjoner i byrommet, som lys, trygghet, tilgjengelighet, trivsel, tilgang til friluft og parker, samt oppgradering av eksisterende boligmasse i sine oppgaver. I sommer hadde studentene en eksamensutstilling.

 

Ferdig til høsten

I løpet av høsten 2016 skal prosjektet ferdigstilles, og kunnskapen skal formidles som vitenskapelige publikasjoner og forskningsartikler, seminarer og workshops.