Ønsker soneparkering på Løvstakksiden

Boligsoneparkering kan bli innført på Løvstakksiden. De fleste parkeringsplassene ved Ny-Krohnborg skole er fjernet, noe som fører til mer trykk i gatene rundt.

313 personer har skrevet under på et innbyggerforslag om etablering av soneparkering i Ny-Krohnborg skolekrets. Forslaget er innsendt av Anette Edvardsen via minsak.no.

Bystyret har behandlet saken og forventer at sak om utvidelse av ordningen med boligsoneparkering kommer til behandling senest 1. kvartal 2016.

Forringelse av bomiljø

Beboere, foreldre og barn i Ny-Krohnborg skolekrets fra Gyldenpris til Mindeveien merker en stadig forringelse av bomiljø og trafikksikkerheten. Dette har sammensatte årsaker. Økt trafikk grunnet fremmedparkering og gjennomkjøring generelt er eksempler på årsaker.

Det rapporteres om økning av fremmedparkering etter etablering av store arbeidsplasser i Solheimsviken siste årene. Dette gjelder både i arbeidstiden, men også parkering av større nyttekjøretøy på kveldstid og helg.

Dessuten er alle parkeringsplassene som tidligere var rundt Ny-Krohnborg skole fjernet.

Farlige situasjoner

De aller fleste gater med mulighet for parkering er også skolevei for barn på Ny-Krohnborg skole. Flere av gatene i skolekretsen er uten fortau.

Barnas skolevei er derfor preget av navigering mellom parkerte biler og biler på let etter ledig plass for parkering. Dette fører til farlige situasjoner for barn, foreldre og beboere generelt.

Lek i gaten i boligområder vanskeliggjøres grunnet parkeringsrelatert trafikk. I tillegg er det et stort antall biler som er forlatt og parkert «for godt», det vil si at de forsøpler bomiljøet og opptar plass.

Stort press på p-plasser

En stor andel av eiendommene i området har ikke tilgjengelig parkering på egen grunn. Det er derfor allerede et stort press på parkeringsplasser i området. Stadig fortetning av boligmasse med seksjonering og oppdeling av boliger til utleieformål fører også til gradvis vanskeligere parkeringsmuligheter for beboere generelt, uavhengig av fremmedparkeringen.

Initiativtakerne kommer inn på bystyrets vedtak om utvidelse av boligsoneparkering i kommunen fra Fjellsiden til Brann Stadion. Samtidig ble det vedtatt at det skal gjennomføres kartlegging av fremmedparkering i flere sentrumsnæreområder, blant annet områdene Gyldenpris og Solheim.

Negativ innvirkning

Initiativtakerne for saken mener at mangel på strengt regulert parkering har klart negativ innvirkning i hele skolekretsen for både trafikksikkerhet og bomiljø. Løvstakksiden har beboere som er glad i sine gater, glad i området og ønsker å bli boende. – Vi har barn som ønsker trygg skolevei og som ønsker å «ta gaten tilbake» til lek og sosiale aktiviteter for store og små. Tiltak som fremmer bedre bomiljø gir potensielt mange gevinster for en allerede presset bydel, heter det i oppropet.

Kartlegge parkering

Da bystyret i fjor behandlet ordningen med boligsoneparkering i Bergen, ble det både tatt stilling til konkrete områder som var aktuelle for prioritering for innføring av boligsoneparkering, og hvilke nye områder som skulle utredes. Fremmedparkering skulle kartlegges blant annet for områdene Brann Stadion, Minde, Langhaugen, Fridalen, Mindemyren, Solheimsviken, Solheim og Gyldenpris.