– Utbygging av Haraldsplass bryter med FNs barnekonvensjon

Nytt sengebygg på Haraldsplass, perspektiv fra Årstadveien. Illustrasjon: C. F. Møller.

Foreldreutvalget ved Haukeland skole mener at utbygging av Haraldsplass Diakonale Sykehus bryter med FNs barnekonvensjon. Utvalget viser til at det i Plan- og bygningslovens forarbeider anføres at barns interesser skal gå foran andre interesser, uansett hvem som er utbygger. Utbyggingen av sykehuset vil gi mindre sol og mer støy og foruresning på skolens uteområder.

1. september ble det gitt rammetillatelse for oppføring av nytt sengebygg for Haraldsplass Diakonale Sykehus. Bygget skal foruten sengeavdelinger også romme ny adkomstfoaje, akuttmottak og avfallshall.

Rammetillatelsen ble påklaget av Foreldreutvalget (FAU) ved Haukeland skole 21. september. FAU har bedt om oppsettende virkning av vedtaket til klagen er endelig avgjort. Fagetaten har imidlertid besluttet at iverksettelsen av vedtaket ikke utsettes. Byrådet har også avvist klagen. Saken går videre til behandling i Komité for miljø og byutvikling.

Nye Haraldsplass. Nytt sengebygg i fugleperspektiv. Haukeland skole ligger bak nybygget. Foto: Haraldsplass.

Nye Haraldsplass. Nytt sengebygg i fugleperspektiv. Haukeland skole ligger bak nybygget. Foto: Haraldsplass.

Degradering av skolens arealer

FAU mener at vedtaket er basert på uriktig forståelse av regelverket, og mangelfullt opplyst faktagrunnlag. Vedtaket bryter også med grunnleggende rettsprinsipper nedfelt i FNs barnekonvensjon artikkel 3. Det er anført at kommunen ikke har rettslig adgang til å innvilge en rammetillatelse som forårsaker degradering av skolens allerede underdimensjonerte og betydelig miljøforringede utearealer, når det foreligger mulige alternativer.

FAU viser til at det i Plan- og bygningslovens forarbeider anføres at barns interesser skal gå foran andre interesser, uansett hvem som er utbygger. Dette betyr at hensynene til elevene skal ha prioritet. Det er listet opp en rekke forhold der FAU mener at kommunen har forsømt sitt utredningsansvar i forbindelse med planbehandlingen. FAU mener at planbeskrivelsen ikke gir en tilstrekkelig inngående og objektiv analyse av fremlagt solstudie og utbyggingens øvrige konsekvenser for barn og unge, og tilbakeviser at disse konsekvensene er små.

Berører skoledagen for 350 elever

FAU peker blant annet på følgende:

 • bygningen vil gi varig skyggelegging av skolens grøntområde, viktigste uteområde og friområde.
 • myndighetene må ha oversett betydningen av at skyggeulempene ikke gjelder en alminnelig grunneier, men berører de viktigste uteoppholdstimer av skoledagen for 350 elever.
 • 25 % av oppholdstiden i grunnskolen er egenorganisert tid.
 • Skolebarna tilbringer gjennom 7 års skolegang 1400 klokketimer i skolegården.
 • Det er særlig viktig med tilgang til arealer med gode sol- og lysforhold i storefri-tiden.

Skolens samlede uteoppholdsareal er per i dag betydelig underdekket i forhold til gjeldende minimumsnormer, med anslagsvis 20-25 kvadratmeter per elev, mot anbefalte 50 kvadratmeter. I tillegg er skolebygningen i dag underdimensjonert i forhold til elevtall. Mye tyder derfor på at bygningsmassen snarlig må utvides, og hvor økt tomteutnytting vil kunne medføre ytterligere press på utearealet.

 • Uteområdene er allerede undersolt om morgenen/formiddagen.
 • Arealene som fortsatt vil ha sol består i hovedsak av mindre asfalterte flater og en monoton grusbane preget av manglende vedlikehold som domineres av ensidig ballspill og guttedominerte aktiviteter, samt vei/parkering og terreng brattere enn 1:3.
 • Store deler av skolegården ligger i rød støysone, grensende mot meget trafikkert hovedvei, med antatte støyverdier på over 65 dB, langt over anbefalt grenseverdi.
 • Luftforurensningsverdiene legges også til grunn å ligge over gjeldende anbefalinger.

 

Forringede lokalklimatiske forhold

FAU mener at høydevirkningene av tiltaket også vil medføre følgende negative konsekvenser:

 • Generelt forringede lokalklimatiske forhold i form av økt vind, kuldedrag og fukt som blant annet gir senere vårløsning (mer isdannelse/sørpe/gjørme) og som gjør det generelt mer utrivelig på skolens grøntområder. Dette følger både av redusert sollys, men også de spesielle lokalklimatiske forhold som gjør seg gjeldende rundt høyhusbebyggelse. FAU minner om at skolen ved sin plassering er utsatt for kuldedrag langs Isdalen/Møllendalselven og fra Ulriken. Dette gjør skolen særlig sårbar for de ulempevirkninger tiltaket fører med seg.
 • Grøntområdet vil bli mindre attraktivt og dårlig egnet for møblering av eksisterende lekeapparater.
 • Bygningens høydevirkning og visuelt dominerende fremtoning med tett plassering mot nabogrense vil også gi elevene negative sanseinntrykk og innestengthetsfølelse.
 • Utbyggingens tilførsel av 350 parkeringsplasser legger ytterligere stein til byrden i form av økt trafikk, støy og forurensning. Sammen med øvrige «frimerkeplaner» i området av nyere dato, er det på tross av klimamål god kollektivdekning og fremtidig bybanestopp, til sammen generert anslagsvis 1200 – 1400 nye parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til skolen, uten at noen har tatt hensyn til den skade manglende helhetlig områdeplanlegging medfører for elevene.

Ettersom ingen av disse forholdene ifølge FAU er blitt belyst i saken, har bygningsmyndighetene fattet vedtaket på mangelfullt opplyst grunnlag. FAU anser det som sannsynlig at utfallet ikke hadde gått i elevenes disfavør dersom disse forholdene hadde blitt tilstrekkelig belyst, og mener at vedtaket derfor må anses som ugyldig etter Forvaltningslovens § 41.

Støyskjerm og oppgradert uteområde

Siden FAU ikke lenger ser noen realisme i at bygningens plassering blir omprosjektert, tilsier de nevnte tungtveiende interessene at kommunen i alle fall må stille krav til reduksjon av byggehøyde, samt stille krav om avbøtende tiltak i form av støyskjerm og opparbeidelse av vesentlige kvalitetsøkende tiltak på skolens uteområde.

I tilsvaret fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse vises det til at det nye bygget holdes innenfor de rammene som er gitt i den vedtatte reguleringsplanen fra 2011, og at de forholdene som er tatt opp i klagen ble behørig behandlet i planarbeidet. De kan ikke se at det er fremkommet nye momenter i saken.

Det ble gjennomført utredninger om hvilke konsekvenser nytt sengebygg vil ha for solforhold på uteområdene på skolen, både i plansaken og i forbindelse med rammetillatelsen. Nytt sengebygg er lavere enn de regulerte maksimalhøydene, noe som gir marginalt bedre solforhold enn reguleringsplanens illustrasjoner. Det er aldri lagt skjul på at nytt bygg vil kaste noe skygge over skolens nedre uteområde mellom klokken 10 og 13 i vintermånedene.

Tilførselsvei til nytt sengebygg på Haraldsplass.Illustrasjon: C. F. Møller.

Tilførselsvei til nytt sengebygg på Haraldsplass.Illustrasjon: C. F. Møller.

– Vil kaste noe skygge

Fagetaten konstaterer at FAU på Haukeland skole sine anførsler gjelder forhold som er grundig belyst i forbindelse med behandlingen av gjeldende reguleringsplan og at tilbygget ligger innenfor de rammene som er fastsatt i reguleringsplanen, herunder kravene til høyde og volum. De forholdene som det er gitt dispensasjon for, omfattes ikke av klagen. Reguleringsplanen ble påklaget både av Haukeland skole v/rektor og av Foreldreutvalget (FAU), og planens innvirkning for skolens uteområder ble vurdert av Fylkesmannen i Hordaland i brev av 21.8.2012 der bystyrets reguleringsvedtak ble stadfestet. Fagetaten kan ikke se at det er fremkommet nye momenter som tilsier at det er gjort feil ved behandlingen av byggesøknaden.

Byrådet har tiltrådt fagetatens vurdering og konklusjon i saken. Byrådet finner ikke at klagen har tilført saken nye opplysninger som tilsier at fagetatens vedtak må endres. Etter byrådets oppfatning har saksbehandlingsreglene blitt fulgt, og klagen synes å bygge på de samme forhold som ble anført og vurdert under plansaken. Byrådet kan ikke anbefale at klagen tas til følge. Saken skal videre til behandling i Komité for miljø og byutvikling. Dersom klagen ikke tas til følge, skal saken sendes til Fylkesmannen i Hordaland for endelig avgjørelse.