Eldre begår stadig flere lovbrudd, ungdommer er blitt mer lovlydige

Ungdom står for en stadig mindre del av lovbruddene, mens ungdommen er blitt mye mer lovlydig. Illustrasjonsfoto: Photodune.

Personer over 60 år står for stadig flere lovbrudd i Bergen og i Norge for øvrig. I 2002 ble 74 531 personer siktet for lovbrudd i Norge. 2 778 av disse var 60 år og eldre. I 2014 ble 81 198 personer siktet for lovbrudd. Hele 4 632 av dem var 60 år og over. Under 4 prosent av lovbruddene i 2002 ble begått av personer over 60 år. I 2014 var andelen økt til nærmere 6 prosent.

Kriminaliteten ned 34 prosent siden år 2000

Ellers ser Ola og Kari nordmann ut til å ha blitt lovlydigere: antall etterforskede forbrytelser var 34 prosent lavere i 2014 enn i år 2000.

Flere lovbrudd i Bergen enn landsgjennomsnittet

Bergen ligger over landsgjennomsnittet både når det gjelder alle lovbruddsgrupper, annen vinningskriminalitet og voldskriminalitet.

I Bergen ble det i 2014 anmeldt

24 572 lovbrudd totalt = 90,4 per 1000 innbyggere; landsgjennomsnitt 74,4

12343 lovbrudd annen vinningskriminalitet = 45,4 per 1000 innbyggere; landsgjennomsnitt 32

1682 lovbrudd voldskriminalitet = 6,2 per 1000 innbyggere; landsgjennomsnitt 5,2

Færre lovbrudd blant yngre

Den prektige ungdommen viser også igjen når det gjelder lovbrudd: i 2002 stod 15-17-åringer for nær 9 prosent av lovbruddene, i 2014 for bare 5 prosent. Statistikken viser at aldersgruppen over 40 år står for en stadig større del av lovbruddene. For personer i 20-årene er tallene stabile.

For andre aldersgrupper er det til dels betydelig nedgang:

Alder – 2002 – 2014

5-14 år: 3438 – 2107

15-17 år: 6516 – 4352

18-20 år: 10 193 – 9426

21-24 år: 10 501 – 11247

25-29 år: 10387 – 11351

30-39 år: 16473 – 16813

40-49 år: 9695 – 13715

50-59 år: 4538 – 7555

60 år og over: 2778 – 4632

Ungdom begår stadig færre lovbrudd, mens personer over 60 år står for stadig større del av lovbruddene. Illustrasjonsfoto: Photodune.

Skadeverk og vold blant de yngste

For de yngste, gruppen 5 til 14 år, dreier lovbruddene seg først og fremst om skadeverk, vold, seksualkriminalitet og annen vinningskriminalitet.

For tenåringer og aldersgruppen opp til 40 år dominerer narkotika- og trafikkriminalitet, med volds- og annen vinningskriminalitet som mindre grupper.

Eldre synder i trafikken

For gruppene over 40 år er trafikkriminalitet den største lovbruddsgruppen.

Personer over 60 år begår stort sett ikke skadeverk og tas for lite narkotikakriminalitet, men seksualkriminaliteten utgjør en større andel av siktelsene enn for samtlige grupper med unntak av gruppen 5 til 14 år.

Mens ungdom i stor grad begår innbrudd sammen med jevnaldrende står voksne stort sett for lovbruddene alene. De fleste ungdommer ble tidligere tatt for tyverier. I dag blir mange tatt for bruk og besittelse av narkotika.

De fleste ungdommer som blir tatt for lovbrudd, blir siktet for ett eller få forhold. En liten gruppe ungdommer står for en stor andel av den registrerte kriminaliteten.

Yngre menn blir slått, kvinner truet

Ungdom er oftest ofre for lovbrudd. Levekårsundersøkelsen fra 2012 viste at 8 prosent av aldersgruppen mellom 16 og 24 år ble utsatt for lovbrudd i løpet av det siste året. De fleste ble utsatt for tyveri. Ellers er unge langt mer utsatt for voldslovbrudd enn eldre. Mens unge kvinner utsettes for trusler, er unge menn mest utsatt for vold. Kvinner blir hovedsakelig truet i nære relasjoner og i sitt nærmiljø, mens menn utsettes for vold av ukjente eller delvis ukjente voldsutøvere, og volden skjer på offentlige steder.

Ett av to lovbrudd blir oppklart

Politi og påtalemyndigheten avsluttet etterforskningen av drøyt 349 000 lovbrudd i 2014. Av disse ble mer enn 174 000 regnet som oppklart. Antallet anmeldte og etterforskede tyverier var 10 prosent lavere enn i 2013.

Politiet og påtalemyndigheten avsluttet etterforskningen av 236 700 forbrytelser og 112 600 forseelser i 2014. Dette er 9 500 færre forbrytelser, men 1 700 flere forseelser enn året før. Tar vi høyde for befolkningsøkningen, var det totale omfanget av etterforskede forbrytelser nær 5 prosent mindre enn i 2013 og hele 34 prosent mindre enn i 2000.

Halvparten av alle lovbrudd uoppklarte

Av alle lovbrudd som ble ferdig etterforsket og avgjort i løpet av 2014, ble 174 400 ansett som oppklarte, men 174 900 som uoppklarte.

Når det gjelder forbrytelsesgruppene, har narkotikaforbrytelser den klart høyeste oppklaringsandelen: 83 prosent i 2014. Vinningslovbrudd og skadeverk er de lovbruddsgruppene med lavest oppklaringsprosent, henholdsvis 22 og 20 prosent.

Nøkkeltall 2014:

Lovbrudd etterforsket  349 325

Lovbrudd etterforsket og oppklart 174 384

Siktelser mot personer 176 208

Siktede personer            81 198