Stor forskjell i forventet levealder for menn i Årstad bydel

Årstad bydel har større andel fattige forsørgere, flere lungekrefttilfeller og større forskjell i levealder for menn enn i landet som helhet.

Forholdsvis mange nye tilfeller av lungekreft, dobbelt så mange barnefamilier med lav inntekt som i Bergen og landet som helhet og stor forskjell i forventet levealder for menn med bare grunnskole slår negativt ut for Årstad bydel i Folkehelseprofil 2016.

En mann i bydelen med høyskole- eller universitetsutdannelse kan regne med å leve nesten ti år lenger enn en mann med utdanning på ungdomsskolenivå.

Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunenes arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne. Statistikken er fra siste tilgjengelige periode per oktober 2015 og er utarbeidet av Folkehelseinstituttet.

Her er noen tall for Folkehelseprofilen.

Befolkning

I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene i Årstad bydel høyere enn i landet som helhet.

Levekår

Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i landet som helhet, over 20 % mot ca. 10 % for Bergen og Norge. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt.

Skole

Andelen 10.-klassinger som trives på skolen er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet. Bydelsverdien kan imidlertid skjule stor variasjon mellom skoler.

Helse og sykdom

Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som høyeste utdanning og de som har videregående eller høyere utdanning er større enn i landet som helhet.

Andelen med psykiske symptomer og lidelser i alderen 15-29 år er lavere enn i landet som helhet, vurdert etter tall for fastlege og legevakt.

Årstad sluttet skole

 

 

Årstad. Levealder, fattig

 

Folkehelsebarometer for Årstad bydel

I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall i Årstad bydel og Bergen kommune med landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at bydeler og kommuner kan ha forskjellig alders- og kjønnssammensetning sammenlignet med landet som helhet.

Årstad folkehelsebarometer

 

 

 

 

En «grønn» verdi betyr at Årstad bydel ligger bedre an enn landet som helhet. Likevel kan det innebære en viktig folkehelseutfordring for bydelen da landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå.

Klikk på tabellen for forstørret utgave!

 

Årstad Folkehelsebarometer2