Kommunen satser på høykvalitets byområde på Grønneviksøren

Illustrasjon fra vinnerutkastet «Our City, Our Collective» for utvikling av en tomt på 18 dekar på Grønneviksøren. Illustrasjon: arkitektteamet Pernille Heilmann Lien, Iwan Thomson, Kari Tønseth (Lala Tøyen) og Tomas Aassved Hjort (Kåmmån).

Bergen kommune satser på utvikling av et attraktivt kompakt og bymessig boligområde på en tomt på 18 dekar på Grønneviksøren.

Tomten, som eies av Bergen kommune og BIR, var Bergens bidrag til den internasjonale arkitektkonkurransen Europan 13. Vinnere ble arkitektteamet Pernille Heilmann Lien, Iwan Thomson, Kari Tønseth (Lala Tøyen) og Tomas Aassved Hjort (Kåmmån) med bidraget «Our City, Our Collective». Planen er å selge tomten til private utbyggere.

Kompakt og bymessig boligområde

Tomten er på 18 dekar, og BIR eier den nordlige delen tilsvarende 38 % av totalarealet. Kommunen og BIR har inngått avtale om utvikling av tomten. Kommunen bad ikonkurransegrunnlaget om idéer på nyskapende løsninger for utvikling av et kompakt og bymessig boligområde med gode fellesareal.

Juryen sier om vinnerprosjektet at det har en tydelig idé og strategi på alle nivå, og at forslaget anerkjenner vannet og promenaden ved Store Lungegårdsvann som en sentral hage og park for hele byen.

 Leiligheter for alle generasjoner

Forslaget viser også en variasjon av ulike typer leiligheter for alle generasjoner, tilført en rekke felles funksjoner som felles kjøkken, kontorfellesskap for hjemmekontor, etter skoletid senter og felles hager.

Fagetatens og Etat for plan- og geodatas vurdering er at vinnerforslaget angir gode løsninger på det som ble etterspurt. I konkurransegrunnlaget ba man også om forslag innenfor temaet deling av areal inne og ute, og det angis et bredt og godt omfang på slike funksjoner. Samlet sett vil en realisering av forslaget gi et bomiljø spesielt egnet for barnefamilier, som også var fremhevet i konkurransegrunnlaget.

 

Illustrasjon fra vinnerutkastet «Our City, Our Collective» for utvikling av en tomt på 18 dekar på Grønneviksøren. Illustrasjon: arkitektteamet Pernille Heilmann Lien, Iwan Thomson, Kari Tønseth (Lala Tøyen) og Tomas Aassved Hjort (Kåmmån).

Illustrasjon fra vinnerutkastet «Our City, Our Collective» for utvikling av en tomt på 18 dekar på Grønneviksøren. Illustrasjon: arkitektteamet Pernille Heilmann Lien, Iwan Thomson, Kari Tønseth (Lala Tøyen) og Tomas Aassved Hjort (Kåmmån).

Bearbeide og justere forslagene

Første fase av den videre prosess er i samarbeid med vinnerne å få en nærmere bearbeiding og justering, samt detaljering av enkelte tema. Arbeidet avsluttes til sommeren eller høsten.

Parallelt skal det sees på kommunens behov for boliger knyttet til kommunale tjenester, og en vurdering av i hvilken grad og hvordan dette kan realiseres innenfor byggeområdet. Det arbeides også med nødvendige avklaringer for å kunne flytte dagens aktiviteter.

Etter fagetatens vurdering ligger det til rette for at kommunen og BIR kan videreutvikle et byggeprosjekt som samsvarer med visjonen i Kommuneplanens samfunnsdel om at Bergen skal være en aktiv og attraktiv by. Ved å være kompakt sikrer prosjektet bærekraftig vekst, og et fremtidsrettet fokus på delekultur innebærer gode sosiale møteplasser. Posisjonen som grunneier gir mulighet for å få dekket behov knyttet til kommunale tjenester, noe som vil gi en mangfoldig beboersammensetning.

Høykvalitets byområde

Området skal utvikles til et høykvalitets byområde for nye beboere og besøkende.

Byrådets begrunnelse for å stille tomten til disposisjon for arkitektkonkurransen var at Bergen gjennom konkurransen kan profilere seg som en by med rom for moderne og fremtidsrettet arkitektur, i en tilpasningsdyktig by. Videre ble det uttalt at konkurransen vil kunne styrke en større del av Møllendalsområdet som en spennende arena for nytenkning innen byformasjon og design, og skape en god og kreativ møteplass for studenter, beboere og næringsvirksomheter.

På eiendommen ligger i dag blant annet helikopterlandingsplass, som skal flyttes til Nygårdstangen, mens BIR arbeider med å finne nye lokaler for dagens virksomhet på Grønneviksøren og Minde.

Den aktuelle tomten ligger på begge sider av Møllendalsveien.

Den aktuelle tomten ligger på begge sider av Møllendalsveien.