Kjøpte husbåt i god tro etter å ha konferert med kommunen

Husbåten i Fløen er registrert som båt. Eieren gikk til anskaffelse av båten i tillit til opplysninger han fikk fra Etat for byggesak og private planer.

En båteier har søkt om å etablere et flytende hus, en katamaran, på 15 x 7,5 meter i Store Lungegårdsvann ved Fløenstien i Fløen. Administrasjonen har avslått søknad om dispensasjon fra plankrav, men båteieren har påklaget avslaget. Saken stod på kartet til byrådet på møtet 4. februar, men ble utsatt. Endelig vedtak vil bli fattet av Komité for miljø og byutvikling.

Husbåten er søkt plassert nord for eksisterende kai til Draugen båtforening. Båten skal benyttes som helårsbolig og er allerede plassert på det omsøkte stedet i Store Lungegårdsvann, noen meter sør for den sørlige delen av Lungegårdsparken.

Området er uregulert. I Kommuneplanens arealdel er området viset som Bruk og vern av sjø og vassdrag og Grønnstruktur. Tiltaket krever bl.a. dispensasjon fra plankravet i planen om byggegrense langs sjø. Det er ikke registrert merknader fra naboer.

– Privatiserende effekt

Fylkesmannen i Hordaland fraråder sterkt at det gis dispensasjon og mener det er svært uheldig å etablere en privat bolig tett opp mot hyppig brukt offentlig parkareal. Tiltaket vil definitivt ha en privatiserende effekt som vil kunne påvirke bruk av parkarealet på en negativ måte. Fylkesmannen mener det er uheldig å etablere nye boliger i et område som er under store endringer i forhold til arealbruk.

Det vises til utfylling i Store Lungegårdsvannet i tilknytning til jernbanetunnelarbeid gjennom Ulriken, samt planlagt utbygging av bybanetraseen gjennom området. Videre pekes det på at omsøkte tiltak vil etablere et nytt boligmønster i sentrumsområdet, noe som kan føre til negativ presedensvirkning.

Grønn etat positiv

Grønn etat vil ikke fraråde at det gis dispensasjon dersom det stilles følgende vilkår: 1) Dersom kaianlegget fjernes i forbindelse med gjennomføring av overordnede planer må også husbåten fjernes. 2) Det må ikke være ilandstigning fra husbåten mot parkarealer i nordøst. 3) Husbåten må kunne kreves fjernet dersom denne viser seg å medføre en utilbørlig ulempe for allmenn ferdsel og opphold i Lungegårdsparken.

Klager gjør i hovedsak gjeldende at manglende svar vedrørende tilkobling til det kommunale avløpssystemet er hovedgrunn for klagen. Det vises til at tiltaket er godkjent av Bergen og omland havnevesen, og at det er inngått avtale med Draugen motorbåtforening.

– Saksbehandlingsfeil

I klagen gjøres det gjeldende at vedtaket er ugyldig som følge av saksbehandlingsfeil som kan ha virket inn på vedtaket. Det pekes på at husbåten er en flyttbar innretning, registrert som båt med egen fremdriftsmotor. Den forutsettes ikke anlagt med permanente festeanordninger som krever mye arbeid å løsne, men vanlig tauverk som et skip, hvor den kan flyttes på kort varsel.

Kommunen ga positive opplysninger

Det opplyses at klageren gikk til anskaffelse av båten i tillit til opplysninger han fikk fra Etat for byggesak og private planer, og at samtykke etter plan- og bygningsloven ikke ble nevnt. Grunnlaget for søknad om dispensasjon fra kommuneplanen kom opp da klager tok kontakt med kommunen med spørsmål om tilknytning til offentlig vann- og avløpsledning. Det vises til at klager er utlending og at kommunen ikke har gitt den informasjonen som søker kunne forvente før han anskaffet båten. Han står nå i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Klager synes åpenbart å være dårlig informert av kommunen, og har heller ikke fått adekvate svar etter at vedtaket ble fattet, skriver båteierens advokat i klagen til kommunen.

I klagen hevdes at det ikke er noen tvil om at søknaden gjelder en båt, og at det uansett er en flyttbar innretning som beveger seg ved egen maskin og med skikkelig styringsanordning. Skroget er katamarantype, laget i betong. Båten skal registreres i skipsregisteret, og skal brukes til ferieturer om sommeren. Når det gjelder behovet for vann- og avløpstilknytning er dette tenkt løst med hurtigkoblinger.

– Midlertidig dispensasjon er avslått uten begrunnelse

Klager er innforstått med at en permanent dispensasjon vil være problematisk i forhold til gjennomføring av arealplanen, men mener at søknad om midlertidig dispensasjon er avslått uten begrunnelse. Klager synes det er åpenbart at en midlertidig dispensasjon, basert på at eieren plikter å fjerne båten når en eventuell ny gangvei eller andre tiltak i henhold til vedtatt plan skal gjennomføres, nødvendigvis må komme i en annen situasjon enn en permanent tillatelse.

Klager viser også til at Grønn etat ikke vil frarå at det gis dispensasjon, og mener at uttalelsen fra Grønn etat bør ha spesiell tyngde, ettersom det er Grønn etat sitt forvaltningsområde som berøres direkte av plasseringen. Klager har gjort det klart at han vil akseptere de vilkårene Grønn etat ha satt.