Blima-bygget rives, to blokker med 55 boliger skal bygges i Adolph Bergs vei

Blima-bygget i Adolph Bergs vei skal rives. I stedet kommer to blokker med maksimalt 54 leiligheter på tomten.

 

Blima-bygget i Adolph Bergs vei 58 skal rives og erstattes med to blokker med totalt 55 boenheter. Tilførselsveien skal utvides med to felt og fortau. En del private parkeringsplasser for beboere i Adolph Bergs vei 53 forsvinner. Disse må opparbeides på egen eiendom.

I dag er det arbeidsmarkedsbedriften A2G som holder til i bygget.

Det er Asplan Viak AS som på vegne av Konseptbygg AS har fremmet planforslaget.  Tomten ligger nordøst for Bergenshallen og har en solrik beliggenhet. Foreslått utnyttelse vil gi rom for anslagsvis 43 boenheter i blokk A og 12 boenheter i blokk B. Parkering for ny bebyggelse er foreslått løst under bakken.

Skisse av boligprosjektet i Adolph Bergs vei 58 sett i retning sør.

Skisse av boligprosjektet i Adolph Bergs vei 58 sett i retning sør, som bildet over.

Luftvernbatteri

Sørøst for eksisterende industribygg ligger det rester etter luftvernbatteriet på Slettebakken. Som en konsekvens av utbyggingen må fundamentet som kanonen en gang stod på, fjernes. Deler av branndammen, moniermagasinet (ammunisjonsbunker), stier og fundament for tyskerbrakker forbli urørt.

Leiligheter av varierende størrelse

Planområdet ligger i levekårssone Slettebakken. Samlet levekårsindeks er 8.5, på en skala fra 1.9 (best) til 9.1 (dårligst). Levekårsindeksen for området tilsier at det er viktig at planforslaget og tiltakene som vil følge av det, «gir» noe igjen til området som kan medvirke til bedre levekår og bedre bomiljø både i nærområdet og bydelen som sådan. Et av virkemidlene for å bedre levekårene er å tilby mer varierte boligstørrelser og tilrettelegging av grøntområder/møteplasser.

Fagetaten anbefaler at det tas med en bestemmelse som sikrer at det bygges leiligheter av varierende størrelser, samt at maksimal antall boenheter konkretiseres i bestemmelsene. Dette for å sikre et best mulig bomiljø.

Skisse av boligprosjektet i Adolph Bergs vei 58 sett i retning nord. Skisse: b+b arkitekter as.

Skisse av boligprosjektet i Adolph Bergs vei 58 sett i retning nord. Skisse: b+b arkitekter as.