Brukere av Leaparken barnehage må kjøre kollektivt, sykle eller gå

Leaparken barnehage skal holde til i Villa Solhaug fra 1899 samt gymsal med tilbygg. Illustrasjon: Asplan Viak.

Leaparken barnehage får 54 plasser, 10-13 ansatte – og ingen parkeringsplasser. Ansatte og pårørende må kjøre kollektivt, sykle eller gå.

Asplan Viak har på vegne av Bergen kommune utarbeidet plan for et om område på 37 dekar som i hovedsak omfatter Leaparken, som ligger mellom Mindemyren og Finnbergåsen. Området skal reguleres til barnehage og offentlig park med tilhørende infrastruktur. Det er bevilget 37,5 millioner kroner til prosjektet. Byrådet behandler saken fredag 28. april.

Barnehagen skal etableres i hovedhuset fra 1899 og «gymbygget» på eiendommen. Et mindre skur foreslås revet. Hovedhuset Villa Solhaug har vært brukt til ulike former for undervisning (Solhaug skole) fra 1922 og frem til siste leietaker flyttet ut i 2013. Øvrig bygningsmasse i planområdet vil ikke berøres direkte av planforslaget.

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn høsten 2015. Det kom inn fem private merknader og 10 uttalelser fra høringsinstanser. De gikk i hovedtrekk på å ivareta de grønne interessene, teknisk standard og status for veiarealer, arkitektonisk og visuell krav for tilbygget til Villa Solhaug og trafikksituasjon i forbindelse med hente- og bringesituasjonen samt varelevering

Planforslaget er endret etter offentlig ettersyn for blant annet å imøtekomme uttalelser fra høringsinstanser samt tilbakemeldinger fra fagetaten.

For å etablere tilfredsstillende lokaler for barnehage er det behov for en mindre utvidelse av eksisterende bygningsmasse. Utvidelsen etableres i tilknytning til hovedbygget og det tidligere gymnastikkbygget. Bygningsmassen foreslås økt med ca. 280 kvm, fra ca. 960 kvm til ca. 1240 kvm.

Det er ikke foreslått endringer i byggehøyder for Villa Storhaug, kun for tilbygget, som skal rives og erstattes med et nytt tilbygg.  Det legges opp til at ca. 88 % av planområdets areal reguleres til offentlig park.

Reise kollektivt, sykle eller gå

Forslagsstiller legger opp til at bringe- og henteaktivitet til barnehagen skal skje ved bruk av kollektiv transport eller ved gang/sykkeltransport fra nærområdet. Planområdet ligger ca. 350 m fra nærmeste bybanestopp samt at det er busstopp i Fjøsangerveien.

Det legges imidlertid opp til å etablere én ny parkeringsplass for bevegelseshemmede lokalisert ved barnehagens inngangsparti. Ut over dette etableres det ingen nye permanente parkeringsplasser for ansatte eller aktiviteter knyttet til barnehagens funksjon. Det skal avsettes areal til 15 sykkelparkeringsplasser.

Trange gater

Gatene i boligområdet ved barnehage er smale og det er mye gateparkering. Økt trafikk og gateparkering ved henting og levering kan føre til trafikk farlige forhold. Det er derfor svært viktig at det informeres tydelig om at denne barnehagen ikke er tilrettelagt for levering med bil. I tillegg må overvåkning av trafikksikkerhet inngå i barnehagens kontrollsystem.

Dersom det viser seg at barnehagens mangel på parkeringsplass fører til trafikkfarlige forhold, kan det på senere tidspunkt bli gitt pålegg om retting.

Byrådets vurderinger

Byrådet slutter seg til fagetatens anbefalinger. Planen er i tråd med bystyrets vedtak av Bybarnehagestandarden som skal være et virkemiddel for å få opprettet nødvendige barnehageplasser, bl.a. i Bergenhus og Årstad byområder. Det vises også til nylig vedtatt samfunnsdel til kommuneplanen og dens visjon om en aktiv og attraktiv by og satsning på å utvikle en mer kompakt og velfungerende by.

Dette kan realiseres gjennom prioriterering av bygging og etablering av tjenestetilbud som gjør det lettere for folk å gå i hverdagen. Etablering av barnehage uten parkeringsplasser kan være et slikt virkemiddel slik at nærmiljøbrukere blir mer aktive og redusere bilbruk.

I tillegg er planen i tråd med byrådets visjon om å oppnå målet om full barnehagedekning. Byrådet ønsker at kommunen skal ta et større ansvar for å få bygget ut barnehageplasser i pressområder, og etablering av nærmiljøbarnehager med redusert ute- og parkeringsareal er nødvendig for å realisere dette.

Bergen bystyre behandlet i møtet 20. januar sak om etablering av boligsoner i området. Området ligger innenfor Sone 29 Minde, avgrenset av Fjøsangerveien og Inndalsveien. Minde allé er foreslått som avgrensing mot sør. For å unngå midlertidig randsoneproblematikk vil sone 28 Stadion etableres samtidig med sone 29. Innføring av boligsoneparkering vil trolig være avhjelpende med hensyn til trafikkavvikling relatert til bringe og hentesituasjoner i barnehagen.