Ja til boliger, dagligvarer, parkering og torg i Erleveien

Erleveien 20 får ca. 30 boenheter. I forgrunnen høyblokken og næringsbygget på Landåstorget. Illustrasjon: Lund & Partnere Arkitekter AS.

Bystyret har vedtatt plan for et område på ca. 10 dekar langs Erleveien, øst for Landåstorget. Det er Ard arealplan as som har utarbeidet planen på vegne av Vestlandske Boligbyggelag – Vestbo. Med bakgrunn i trafikkutfordringene i området ber bystyret byrådet om å vurdere boligsoneparkering i området.

Den tidligere sekundærstasjon i Erleveien 20 skal rives og erstattes med ny blokk med ca. 30 boenheter, og dagligvarebutikk i første etasje på ca. 800 kvadratmeter.

Felles uteoppholdsareal for de nye boligene blir på taket, i form av opphøyet gatetun langs boligblokken på tilliggende offentlige arealer, torg, og lekeareal på bakkeplan i øst.

Parkeringen blir under terreng og på bakkeplan, med inntil 56 plasser utover normen til parkering for nærområdet. Totalt blir det en netto økning på inntil 27 parkeringsplasser.

Nytt torg

Det er i planforslaget avsatt et areal på ca. 900 m² til nytt offentlig torg. Det er muligheter for gangforbindelse fra torget langs planlagt ny bebyggelse frem til Landås skole.

Noen av endringene foretatt etter offentlig ettersyn

  • Lengden på nytt bygg er redusert med ca. 10 meter.
  • Buffersone mot Landås skole er sikret.
  • Redusert overflateparkering.
  • Uteoppholdsareal er justert og i samsvar med kommuneplanen.
  • Fortau i krysset Rugdeveien – Erleveien er strammet opp.