«Oppstemten», 750 meter trappesti fra Skiveien og til Ulrikens topp klar i 2018

«Oppstemten» blir en 750 meter ny trappesti mellom Skiveien og Ulrikens topp.

I 2018 kan Bergen ha en 750 meter trappesti mellom Skiveien og Ulrikens topp klar til bruk. Det er Bergen Skog- og Træplantingsselskap som ønsker å anlegge en 2 til 2,5 meter bred trappesti med navnet «Oppstemten». Skogselskapets mål er å etablere trappestien som en gave til bergenserne i forbindelse med selskapets 150-årsjubileum i 2018.

Dagens sti er slitt og utsatt for erosjon. Det er planer om å bygge trappestien over en lengde på ca. 750 meter. På strekningen skal en høydeforskjell på ca. 290 meter overvinnes. Det vil bli lagt stor vekt på å håndtere vann og eksisterende bekkeløp i forbindelse med planlegging av tiltaket. En vil bygge stien etter samme prinsipp som i Stoltzekleiven, og kun ved håndemakt. Det skal nyttes lokalt fremskaffet steinmateriale og det er et mål at trappestien som «byggverk» skal bli en attraksjon.

Skogselskapet vil stå som byggherre. Arbeidet vil bli koordinert med BKK med tanke på utbedring og stedvis ny overdekning av eksisterende kabler i bakken.

Tre etapper

Prosjektet tenkes realisert i tre etapper. Det er skissert oppstart i år, og toppen tenkes nådd i 2018.

Finansiering av tiltaket tenkes løst som et spleiselag blant byens innbyggere, næringsdrivende, samt å søke finansiering fra spillemidlene og veldedige stiftelser. Området der trappestien tenkes anlagt, eies av Bergen kommune og er i kommuneplanens arealdel vist som landskaps-, natur- og friluftsområde, og berøres av ulike hensynssoner. Det ligger innenfor byfjellsgrensen og er således vurdert i Forvaltningsplan for byfjellene.

Grønn etat stiller seg i utgangspunktet positiv til at trappestien realiseres, og viser blant annet til at anlegget vil bidra til et bedre friluftstilbud for byens befolkning. Samtidig viser Grønn etat til at gjennomføring av tiltaket krever at ulike tillatelser foreligger. Grønn etat har ikke har muligheter til å ta ansvar for fremtidig drift og vedlikehold, og det må derfor må foreligge dokumentasjon på hvordan drift og vedlikehold av «Oppstemten» vil ivaretas etter en eventuell realisering.

Håper på flere turgåere

Byrådet har saken oppe på møtet 26. mai. Anna Elisa Tryti, byråd for byutvikling, er opptatt av å legge best mulig til rette for bruk av turområder og god tilgang til byfjellene. Hun ser derfor på dette som et utmerket initiativ som vil kunne bidra til enda mer bruk av Ulriken og byfjellene for øvrig. Formålet med stien er å lede gangtrafikken og bidra til at flere turgåere kan komme seg opp på Ulriken uten av naturlandskapet blir ytterligere forringet.

Byråd for byutvikling innstiller til byrådet at man stiller seg positiv til at trappestien Oppstemten.

– Iverksetting av tiltaket kan ikke skje før nødvendige godkjenninger foreligger og Bergen Skog- og Træplantingsselskap har dokumentert hvordan selskapet vil ivareta fremtidig drift og vedlikehold av Trappestien, heter det i forslaget.

Dagens Skiveien og traseen for den nye "Oppstemten".

Dagens Skiveien og traseen for den nye «Oppstemten».