Fjerning av måkereir på Mindemyren meldt til politiet

Bestanden av fiskemåke på kysten sør for Stad har gått tilbake med 80-90 % i de siste 30-40 årene. I mai ble to tilfeller av fjerning av måkereir med egg i registrert på Mindemyren. Norsk Ornitologisk Forening Hordaland har meldt saken til politiet. Foto Arnstein Rønning, Wikipedia.

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Hordaland har anmeldt fire tilfeller av fjerning av måkereir i Bergen, to av dem på Minde, i mai til politiet.

Anmeldelsen gjelder brudd på både naturmangfoldloven og dyrevelferdsloven. NOF forventer at politiet tar dette på alvor. – At slik aktivitet er såpass utbredt understreker behovet for å gjøre en innsats på området, skriver foreningen på sin nettside.

I løpet av mai mottok foreningen en rekke meldinger om lovbrudd i forhold til måkene. Fire tilfeller er nå anmeldt til politiet av NOF Hordaland.

– Vi midt inne i måkenes hekkesesong, og det er bare dager til horder av små nøster klekker ut av sine egg. I Bergen bor det mange urbane måker, og de finner gjerne reirplassene sine på tak i byen. Det skaper frustrasjon hos noe, og i visse tilfeller er lovverk og etikk skjøvet til side for å få bukt på «problemet». Fjerning av egg og unger er ikke bare ulovlig, det vil også normalt føre til at måkene starter med ny egglegging, og måkene forblir lengre ved hekkeplassen. Lar man egg og unger være i fred, er den mest intensive perioden med små måkeunger springende rundt over i løpet av noen uker, skriver NOF Hordaland.

To tilfeller på Mindemyren

På Mindemyren hekker det mange måker. Det er i første rekke fiskemåkene som har funnet bolig i dette urbane miljøet. Fuglene hekker på tak i området, og det er flere titalls par som holder til her. I løpet av mai ble det dokumentert to tilfeller der aktive måkereir har blitt fjernet av personer.

Først ut var Frydenbøgården som huser en bilforhandler. Et vitne la 11. mai merke til intens måkevarsling fra taket, og la straks merke til at en mann var oppe på taket. Han bar på en svart sekk, og samlet reir og egg som var på taket. Fiskemåkene fløy over personen og varslet og stupte intenst i perioden han var der oppe, men til ingen nytte. Disse fuglene har ornitologer god oversikt over, og egglegginga skjedde en drøy uke før hendelsen.

Bare dager etter, om formiddagen 13. mai, skjedde det samme bare et steinkast lenger sør på Mindemyren. Et vitne observerte og fotografert to menn som fjernet fiskemåkereir. Her ble også eggene lagt for minst en uke siden. Vitnene så tydelig at de fjernet det ene redet og la det i en søppelsekk. Deretter gikk de rundt ulike steder på taket med sekken og tok ting opp i den.

De to andre tilfellene skjedde i Fyllingsdalen og Åsane.

Rødlistet art

Fiskemåken er ifølge NOF Hordaland en rødlistet art, klassifisert som nær truet på den norske rødlisten, gjør saken særlig alvorlig. Kystbestanden av fiskemåke har i den siste 30-årsperioden vært en omfattende nedgang i områder sør for Stad, mens bestanden ser ut til å ha vært mer stabil i nordligere områder.

Data fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl viser at det for bestanden i Skagerrak gikk tilbake med 80 % fra 1980 til 2014 og i Rogaland med 92 % fra 1978 til 2008. I Hordaland er reduksjonen på 85 % fra 1980 til 2014, mens totalbestanden for fylket er antatt å være cirka halvert i denne perioden. Den nasjonale tilbakegangen har vært på 15-30% de siste ti årene, ifølge NOF Hordaland.