Vil ha spiselige vekster i byens grønne lunger

Parsellhagen ved Landås hovedgård. Kanskje kan det bli spiselige vekster i byens grøntområder hvis politikerne følger forslaget fra bystyrerepresentant Sondre L. Båtstrand (MDG).

Bystyrerepresentant Sondre L. Båtstrand (MDG) foreslår at Bergen kommune skal prioritere planting av spiselig planter på egne grønt- og parkanlegg og legge til rette for mer matproduksjon og flere parsellhager gjennom kommunens areal- og jordbrukspolitikk. Byrådet er positivt.

Båtstrand skriver i sitt forslag at både trivsel og helse kommer godt ut om Bergen kommune satser på spiselige planter og vekster i byrommet. Han viser til et prosjekt som startet i byen Todmorden i England der det dyrkes frukt, urter og grønnsaker, som alle i byen som kan forsyne seg av helt gratis. Flere andre engelske byer har fulgt opp.

I Danmark er “Smag på Aarhus” eksempel på et tilsvarende prosjekt for å gjøre byen mer spiselig og sanselig, med tre hovedsatsinger:

1: Øke mulighetene for å dyrke spiselige avlinger i kommunen, blant annet ved etablering av nye byhager og spiselige byrom.

2: Formidle kunnskap om spiselige råvarer som allerede er i byens natur.

3: Skape felles opplevelser ved å lage mat av de høstede råvarene i inspirerende arrangementer.

Stavanger har også latt seg inspirere til å etablere prosjektet “Den spiselige bydel”, som tar sikte på å bidra til en sunnere livsstil og høyere livskvalitet.

Bergen har en rekke parker, grønne lunger og små grønne flekker som har et stort potensial for utnyttelse.

Sunt og positivt innslag i hverdagen

– Ved å satse på spiselige planter og vekster i byrommet kan vi gi bergenserne et sunt og positivt innslag i hverdagen. Opplevelsen av å vente på buss eller bane kan bli bedre ved at det er tilgjengelige frukttrær eller bærbusker ved holdeplassen, og en tur i byen kan raskt bety ferske og sunne ingredienser til neste måltid, skriver Sondre L. Båtstrand i sitt forslag.

Den spiselige byen vil ikke bare innebære gratis, sesongbasert frukt, bær og grønt til byens innbyggere og gjester, men også skape en bedre forståelse for naturen og kunne inspirere bergenserne til selv å dyrke spiselige vekster på sine private arealer.

Båtstrand har kommet med følgende forslag til vedtak:

1: Bystyret ønsker at byrådet skal prioritere planting av spiselige planter og vekster i byrommet.

2: Bystyret ønsker at kommunen skal bidra til å opplyse innbyggerne om hvilke planter og vekster som er spiselige, og deres bruksområder.

3: Bystyret ber byrådet legge frem en landbruksmelding som inkluderer satsing på parsellhager og urban matproduksjon.

«Dyrk bylivet i Bergen» plan, men ikke mer

Det ble i 2013 utarbeidet et forslag til et treårig prosjekt, «Dyrk bylivet i Bergen», som langt på vei har de samme intensjoner som ligger i det private forslaget «Den spiselige byen».

Prosjektet er ikke gjennomført, men kan ifølge Grønn etat, som har hatt Båtstrands forslag til vurdering, gi et godt grunnlag for å utarbeide et tidsavgrenset prosjekt tilpasset intensjonene i begge forslag om den dyrkbare- og spiselige byen. Prosjektet kan for eksempel gjennomføres i samarbeid med Etat for Landbruk. Det må også avklares antall dyrkbare areal som vurderes tilrettelagt.

Praktiske utfordringer

Grønn etat er samtidig tydelig på at en praktisk gjennomføring av tiltak for bruk av nyttevekster i blant annet parker og byrom vil kunne by på en rekke praktiske utfordringer, både

Med hensyn til etablering av tilbudet og håndtering av driftsmessige konsekvenser etter etablering.

Etat for landbruk viser til høringsutkastet til ny landbruksplan, med høringsfrist 1. september, der urbant landbruk er ett av flere.

Under punktet urbant landbruk i «Handlingsplan for landbruket 2016-2020» foreslås som mål for arbeidet at Bergen skal gjøres til en av de fremste byene i landet når det gjelder å legge til rette for urbant landbruk. Erfaring som vinnes, kan formidles til andre byer som også arbeider med dette.

Byrådet viser til at bystyret ved behandling av «Handlingsplan for landbruket 2016-2020» vil få anledning til å ta stilling til flere aktuelle tiltak som gjelder «spiselig by» som omhandles i dette private forslaget.