Snart er det slutt på 130 år gammel bakerihistorie i Solheimsgaten

Solheimsgaten 58 slik dagens bygg ser ut. Det er påbygget en rekke ganger, men hovedtrekkene kjennes igjen fra bildet fra 1930-tallet.

Lokalhistorie med røtter tilbake til 1880-tallet forsvinner når den nye tid innhenter Solheimsgaten 58. Planen var imidlertid at bygget skulle rives for nærmere 30 år siden.

Arkitektfirmaet Hellandhus AS har utarbeidet planer for  ”bakerihuset” Solheimsgaten 58 og Fjøsangerveien 35, samt tilliggende del av Solheimsgaten.

Solheimsgaten 58, med røtter tilbake tilbake til 1880-tallet, skal rives og erstattes med et nybygg på seks etasjer. Bygget skal inneholde næringslokaler i 1. etasje, bolig og kontorlokaler i 2. etasje, og 13 leiligheter i de øvrige etasjene. Illustrasjon: Hellandhus AS.

Solheimsgaten 58, med røtter tilbake tilbake til 1880-tallet, skal rives og erstattes med et nybygg på seks etasjer. Bygget skal inneholde næringslokaler i 1. etasje, bolig og kontorlokaler i 2. etasje, og 13 leiligheter i de øvrige etasjene. Illustrasjon: Hellandhus AS.

Det skal oppføres et nybygg på seks etasjer i Solheimsgaten 58. Bygget skal inneholde næringslokaler i 1. etasje, bolig og kontorlokaler i 2. etasje, og boliger i de øvrige etasjene. Til sammen planlegges det 13 leiligheter. Eksisterende bebyggelse i Solheimsgaten 58 forutsettes revet.

Planen er utarbeidet for Eiendomsselskapet Solheimsgaten 58 As, som eies av Elljodd Holding AS, der bakermester Lars Jørgensen eier 90 % av aksjene.

Etablert i 1867

Ifølge Byantikvaren vet man ikke alderen på byggene i Solheimsgaten 58, men at eiendommen ble etablert i 1867. Da var W. D. Krohn eier. Siden fulgte flere eiere.

Gårdbruker Halvor Lund, som eide gård nr. 7 i Årstad, ved Løbergsveien, kjøpte eiendommen i 1888. Han var en betydelig person i Årstad og fikk den nåværende gangveien mellom Løbergsveien – Rogagaten – Firdagaten og Søndre Skogveien oppkalt etter seg. Han eide bakerieiendommen til han i 1899 solgte den videre til Solheimsvikens brødforening AS for kr 9500. Eiendommen besto da av et våningshus med tilhørende bakeri.

Ifølge en artikkel på Bergen Byarkivs Årstadside ble Aksjeselskapet Solheimsvikens brødforening stiftet i 1881. Formålet var å skaffe medlemmene godt brød til en god pris, samt andel i overskuddet fra driften. Foreningen var ledet av et styre på fem personer og hadde i 1945 ca. 1500 medlemmer.

Brødforeningen hadde bakeri og butikkutsalg i 1.etasje, men det var også beboelsesrom i huset. Folketellingen fra 1910 viser at det bodde to familier her: bakerbestyrer Anders Andersen fra Lærdal med kone og fire barn og en familie til. Den ene familien bodde trolig i loftsetasjen.

Foto av ukjent dato – trolig 1930-tallet. Bildet hang i lokalene til Solbrød inntil bakeriutsalget ble laget ned for kort tid siden. I Solheimsgaten står en varebil tilhørende Solheimsvikens brødforening AS, forløperen til Solbrød.

Foto av ukjent dato – trolig 1930-tallet. Bildet hang i lokalene til Solbrød inntil bakeriutsalget ble laget ned for kort tid siden. I Solheimsgaten står en varebil tilhørende Solheimsvikens brødforening AS, forløperen til Solbrød.

Et foto av butikkinteriøret fra 1932 viser et vakkert utsmykket lokale med et fliselagt gulv og en marmordisk som gikk langs rommets tre sider. Bak disken står kvinnelige ekspeditører kledd i hvite frakker og med kapper på hodet.

Fire tilbygg

Ifølge en kulturminne-dokumentasjon Asplan Viak AS har utarbeidet består Solheimsgaten 58 av fem bygninger. To tilbygg er reist som følge av utvidelse av bakeridriften. Hele første etasje har vært brukt til utsalg og produksjon for Solheimsvikens Brødforening, i dag kjent som Solbrød.

Solbrød hadde inntil nylig butikkutsalg i bygget. I andre etasje har det vært areal for de ansatte. Ellers har bygget vært nyttet til lager for bakeriet. De to siste tilbyggene kom på 70- og 80-tallet og vært nyttet til butikkdrift.

Rivningstillatelse

Det er ukjent når det ble oppført bygg på adressen Solheimsgaten 58.  Statsarkivet i Bergen opplyser at branntakster viser at bygget som sto her fikk ny takst i 1884 etter en brann. Det ble i etterkant satt opp nye og større bygninger. De eldste delene av dagens bygg kan dermed ikke være eldre enn 1880-tallet.

I 1989 ble det gitt rivningstillatelse til bygget, og det ble gitt tillatelse til oppføring av bygg for hybler. Planene ble aldri gjennomført.

Lite intakt

Svært lite av det opprinnelige bygget er intakt, med unntak av selve murveggene. Fasaden mot øst er helt borte etter at Fjøsangerveien 35 ble bygget og veggen mellom disse to adressene ble fjernet. Pipen er borte og taket er endret til å bli et langt lavere pulttak med bølgeblikk. Fasader er bygget inn og vinduer fjernet eller endret.

Solheimsgaten 58 er en adresse som viser utvikling av en bakeribedrift gjennom 100 år, fra slutten av 1800-tallet til i dag.  Det er svært lite igjen som kan fortelle om bakeridriften. Alt utstyr er fjernet. Størsteparten av bygningene er blitt tatt i bruk til annet formål; dagligvarehandel, bolig, kontor, eller står helt tomt.

Bare ett bygg igjen

I dag ligger Solheimsgaten 58 omkranset av nyere blokkbebyggelse og forretningsbygg, med unntak av murbygget Solheimsgaten 25 på motsatt side, der Solheim Kjøtt holder til. Området er omtalt som en del av byen med få gjenværende arkitektoniske kvaliteter eller kulturhistorisk verdi, med unntak av enkelte gangveier som viser til tidligere veier i området. Solheimsgaten 58 er således en siste rest av den bydelen som en gang lå her, og gaten som var preget av tilsvarende bygninger. Kulturhistorisk verdi må først og fremst knyttes til enkeltobjektet Solheimsgaten 58, og i mindre grad til bygningen som del av et helhetlig kulturhistorisk miljø.

I 2013 ble Baker Brun, som har produksjon i Damsgårdsveien, fusjonert inn i Solbrød Bakeri & Konditori, som har produksjon på Kokstad. Selskapet tok navnet Bergensbakeriene AS.  51% av aksjekapitalen i eies av familien Alsaker, 49% av Norgesbakeriene Holding AS på Nesttun.