Høgskolen samler alle studenter og ansatte i nybygg på Kronstad

Nybygget til Høgskolen i Bergen kommer på tomten på nordsiden av bygget som ble tatt i bruk i 2014. På tomten står det i dag er næringsbygg og der parkeres busser der. Det blir undergang mellom de to HiB-byggene.

Da Høgskolen i Bergen flyttet til Kronstad i 2014, var det 1200 studenter og 200 ansatte som det ikke var plass til. Nå lages det planer for nybygg for disse på nordsiden av HiB-bygget.

HiB-bygget var dimensjonert for 4400 studenter og 540 ansatte. Studenttallet er imidlertid i dag på over 8000, og HiB leier derfor 12 500 kvm lokaler i Møllendalsveien 6-8. Leieavtalen varer til 2020, og HiB ønsker å erstatte disse arealene med nybygg på Kronstad. HiBs mål er å samle alle faglige og administrative aktiviteter på campus Kronstad.

Området der høgskolen står i dag var tidligere verkstedområdet til NSB, og fem av de gamle byggene som sto på området er integrert i nybygget. Høgskolen på Kronstad har totalt 51 000 kvm bygningsareal.

Dagens bygninger var ferdigstilt i 2014 og omfatter i tillegg til skolen idrettsanlegg og uterom som er åpne for publikum. Anlegget har høye arkitektoniske kvaliteter, og fikk hedrende omtale av Statens byggeskikkpris, ble nominert til Arkitekturprisen og har vunnet Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris.

Tomten som skal nyttes til nybygg består i dag av oppstillingsplass for busser/bussholdeplass. Et toetasjes næringsbygg berører deler av tomten og tilstøtende regulerte adkomstveier. Dette bygget er forutsatt revet i gjeldende plan. Mellom nåværende bygg og nybygget foreslås det en kulvert (undergang), fremgår det av planbeskrivelsen fra Norconsult.

Undervisning, kontorer, kiosk og bevertning

Reguleringsmessig blir byggetomtens nåværende formål forretning/kontor/bevertning erstattes av undervisning. Bygget skal romme undervisningslokaler og administrasjon supplert med service som kiosk og bevertning. Tomten muliggjør bygging av totalt 14.200 kvm, fordelt på seks etasjer, en av dem under bakken. Maksimal byggehøyde er 22 meter. Bygget vi l ligge frem mot Inndalsveien og ramme inn Kronstadplassen. Nybygget vil bidra til å styrke denne plassen sin funksjon som samlingsplass for høgskolen.

Parkeringsdekningen for campus Kronstad går ned som et resultat av planen siden det ikke skal bygges nye plasser til det nye undervisningsformålet. Dette er i tråd med en mer miljøvennlig transportløsning for området.

Estetikk

Byggehøyder og byggegrenser er uendret i forhold til gjeldende plan, og som i denne vil nybygg måtte tilpasses eksisterende høgskole og omgivelsene for øvrig.

Det er ingen endringer i byggehøyder, byggegrenser og kjøreatkomst m.m. i forhold til tidligere vedtatt plan, og reguleringsendringen vil ikke føre til endringer for naboer.

Innkomne merknader

Ved fristens utløp var det kommet inn fire innspill fra offentlige etater, i tillegg kom det to innspill etter at reguleringsendringen var sendt til behandling hos kommunen. Det kom ingen innspill til oppstartmeldingen fra naboer. Ingen av innspillene hadde merknader til at reguleringsendring behandles som en mindre reguleringsendring.

Nybygget til Høgskolen i Bergen kommer på nordsiden av dagens bygningsmasse, mellom Inndalsveien og det lille skogsområdet. Foto: Bergen kommune.

Nybygget til Høgskolen i Bergen kommer på nordsiden av dagens bygningsmasse, mellom Inndalsveien og det lille skogsområdet. Foto: Bergen kommune.