Gravhaugen på tunet til kongsgården på Alrekstad blant Bergens eldste fornminner

Gravhaugen på Alrekstad er i dag 24 meter i tverrmål og er halvannen meter høy. Den har imidlertid vært mye større.

Midt mellom boligblokkene i Fløenbakken ligger en stor gravrøys. I miljøet omkring kongsgården med konger og fint folk hører trolig den store gravhaugen i Fløenbakken 41 hjemme. De eldste opplysninger man har om haugen skriver seg fra en ukjent forfatter i 1779:

«Søndenfor Gaarden paa en Plads, som kaldes Houen, har været en Kæmpehøi, som for en deel Aar siden skal være opgraven, og derudi fundet Levninger af et Sverd og anden Jerntøi. Denne Høi er ogsaa det eneste Alderdomsmærke, som findes ved den ellers berømte Gaard Aarstad».

Gravhaug fra vikingtiden

Funnene som nevnes hos denne forfatteren for nærmere 250 år siden har dessverre for lengst gått tapt. I 1910 foretok konservator Haakon Shetelig ved Bergens Museum en ettergravning i haugen. Han fant lite, men konkluderte likevel med at gravhaugen «uten tvil» var fra vikingtiden. Shetelig knyttet haugen til oppkomsten av byen. Et slik gravmæle måtte jo tilhøre en av høvdingene som regjerte området forut for bydannelsen. Men gravhaugen er altså ikke sikkert tidfestet.

Den store gravhaugen på Alrekstad måler i dag 24 meter i tverrmål. Den er halvannen meter høy, men er blitt betydelig redusert på grunn av pløying i tidligere år. Man skulle kanskje tro at et så sjeldent og spesielt fornminne som gravhaugen på Alrekstad ville blitt verdsatt av historiebeviste bergensere, og dermed et valfartssted for turister, men det har ikke skjedd foreløpig.