Planer om nybygg med syv boenheter i Falsens vei

Falsens vei sett fra nord med det foreslått nybygget i bakgrunnen til høyre. Illustrasjon: Alliance Arkitekter.

Alliance arkitekter as fremmer på vegne av Hagen Eiendom & Invest as planforslag for et område i Falsens vei. Planområdet er på ca. 1,3 dekar og viser en nybygg i fire etasjer, inkludert parkeringsetasje, med syv boenheter ved siden av eksisterende villa, Falsens vei 59 fra 1920, med tre boenheter, som bevares.

Opprusting av deler av Falsens vei inngår i planforslaget, med nytt fortau, fjerning av kantparkering og bedre frisikt. Planen  ligger ute til offentlig ettersyn til 19. januar.

Fagetaten er i utgangspunktet positiv, men har innvendinger blant annet når det gjelder avstand mellom nybygg og vei og mot eksisterende villa. Gode løsninger for universell utforming, grønn forhage og fasaden til parkeringsanlegget må også stå sentralt frem mot andre gangs behandling av planforslaget.