Positiv til større blokk for å kunne bygge p-anlegg for hele Wergeland

Illustrasjon av slik blokken i delfelt S2 på Wergeland kan bli. Illustrasjonen er fra planen bystyret vedtok i 2016. nå kan bygget bli høyere. Illustrasjon: Og Arkitekter AS.

Utbygger i Eikeveien på Wergeland får bygge høyere boligblokk med ca. 20 flere leiligheter enn vedtatt i tidligere plan for området kalt delfelt S2. Bystyret har vært positiv til økt utnyttelse fordi realisering av parkeringshus for hele området blir første byggetrinn på tomten.

Delfelt S2 i utbyggingsområdet på Wergeland har adresse Eikeveien og ligger like øst for blant annet NRK-bygget og Tine. Da bystyret behandlet planen områdereguleringen for Wergeland sentrum, ble det vedtatt en merknad om at bystyret stiller seg positiv til grunneiers ønske om økte byggehøyder for delfelt S2.

Planen som nå skal behandles i de kommunale organer viser at høyden på den aktuelle boligblokken øker med en og to etasjer og at antall boenheter øker fra ca. 38 til ca. 58. Blokken får varierte byggehøyder, 5, 7 og 8 etasjer. På gateplan blir det publikumsrettede funksjoner med blant annet gatetun.

Illustrasjon av slik blokken i delfelt S2 på Wergeland kan bli. Illustrasjonen er fra planen bystyret vedtok i 2016. nå kan bygget bli høyere. Illustrasjon: Og Arkitekter AS.

To allmenninger

Gatetunene har fått navnene Wergelandsallmenningen og Grønnallmenningen. Det første er tenkt som handelsakse, mens Grønnallmenningen skal opparbeides som grøntanlegg med leke- og uteoppholdsarealer for boligene. Ingen av allmenningene blir vesentlig påvirket av økt byggehøyde.

To bolighus og et parkeringshus som eies av utbygger, FAV Eiendom AS, skal rives.

Bakgrunnen for planforslaget om økt utnyttelse er knyttet til utbyggers mulighet til å gjennomføre/forskuttere del av parkeringshus for hele området.

Parkeringsanlegg med over 500 plasser

Gjeldende plan for Wergeland sentrum ble vedtatt i april 2016. Den forutsetter et underjordisk parkeringsanlegg med 512 plasser. Del av anlegget ligger under det omtalte boligfeltet S2. Det er et nøkkelprosjekt for å komme i gang med utvikling av området og må bygges som første byggetrinn.

Parkeringsbehovet i hele planområdet er anslått til 314 plasser. Anlegget vil følgelig ha en overkapasitet, avhengig av forholdet mellom boliger og næring og krav til sykkelparkering. Anlegget skal bygges i tre plan og kan bygges ut i to etapper. Det skal kunne kobles sammen med adkomst og underjordisk parkeringsanlegg i tilgrensende parkeringsanlegg på Mindemyren.

Økt utnyttelse også for nabotomt

Av hensyn til likebehandling og mulighet for realisering av S1 (nabotomten nærmere Minde allé), mener byrådet at kommunen bør være positiv til å vurdere et tilsvarende planforslag med økt utnyttelse i S1, men understreker at økt utnyttelse ikke bør tillates i feltene som ikke er pålagt felles parkeringsløsning.

– Byrådet er innforstått med at økt utnyttelse i S2 og eventuelt S1 vil medføre noen ulemper med mindre utsikt og sol for deler av området og at en større del av uteoppholdsarealene må legges til takterrasser. Dette må veies opp mot fordelene ved områdets sentrale beliggenhet ved bybanestoppet på Wergeland og at det vil utløse en utvikling av området, sier byrådet i sin kommentar til reguleringsendringen.

Byrådet behandler saken 26. januar.

Reguleringsplanen for Eikeveien er utarbeidet av Og Arkitekter AS.

Parkeringshuset på Wergeland kommer sentralt i området. Her kommer også boligblokken i delfelt S2. Foto fra plan for sentrale deler av Wergeland.