160 merknader til planene for Bybanen mellom sentrum og Fyllingsdalen

Området like nord for Møllendal stasjon slik det tar seg ut etter at planene er bearbeidet.

Plan- og bygningsetaten har levert revidert planforslag for Bybanen mellom sentrum og Fyllingsdalen. I Fløen-området foreslås søndre alternativ, som innebærer at flere bygg i Møllendalsveien samt Fløenbakken 27, 29 og 31 må rives. Parsellhagen i Fløen må graves opp, men vil bli tilbakeført.

Planforslaget som var til førstegangs politisk behandling i byrådet 5. januar, var ute på offentlig høring fra 7. januar til 21. februar. Det er kommet inn til sammen 160 merknader fra private og offentlige instanser. Merknadene og innspillene har ført til noen justeringer av det første planforslaget. Planene ligger på Bergensprogrammets nettsider.

Kronstad viktig stasjon

Den foreslåtte linjen fra Kaigaten til Spelhaugen er 10,8 kilometer lang og har ni nye holdeplasser, inkludert midlertidig holdeplass i Kaigaten. Forventet kjøretid er 20 minutter. Sammenhengende sykkelvei langs traseen ligger også i planforslaget, i tillegg til sykkelparkering ved alle holdeplasser. På Kronstad krysser linjen den eksisterende bybanelinjen til Flesland, og dette stoppet blir et viktig byttepunkt mellom de to bybanelinjene, og mellom buss og bane.

Planarbeidet er delt i fire strekninger: midlertidig endeholdeplass i Kaigaten, delstrekning 1, Nonneseter-Kronstad, delstrekning 2, Mindemyren, delstrekning 3, Mindemyren-Fyllingsdalen

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune har utarbeidet fire fagnotater i saken, et for hver delstrekning. Konsulenter i planarbeidet har vært Sweco AS og Cowi AS.

Planen anbefaler søndre alternativ i Fløen. Ved høring ble det lagt frem planforslag i Fløen/Møllendal med to alternative tunneler/traseer. I løpet av høringsfasen er det gjort ytterligere grunnundersøkelser og konsekvensvurderinger. På bakgrunn av dette og innkomne merknader anbefaler fagetaten det søndre alternativet.

Videre fremdrift

Byrådsavdeling for byutvikling vil nå forberede den politiske behandlingen som skal skje i byrådet, komite for miljø og byutvikling og bystyret. Det legges opp til at saken behandles i bystyret i slutten av juni.