To sveitservillaer foreslås revet og erstattet av 24 nye boliger

Schweigaards vei 22-24 på Minde foreslås revet og erstattet av tre blokker med totalt 24 boenheter. Illustrasjon: Arkitektgruppen Cubus AS.

Følger bystyret på møtet 22. juni enstemmig vedtak i Komité for miljø og byutvikling, blir to sveitservillaer i Schweigaards vei 22-24 på Minde revet og erstattet av tre blokker med totalt 24 boenheter.

Byrådet anbefaler at planforslaget ikke vedtas i sin nåværende form da planforslaget er i strid med gjeldende kommunedelplan for Landås og at kulturminner i denne saken veies tyngre enn ønsket om fortetting. Også byantikvaren gikk imot rivning. Komité for miljø og byutvikling gikk imidlertid enstemmig inn for rivning og oppføring av nybygg. Komiteen var dermed på linje med Fagetaten, som sluttet seg til hovedformålet bolig og det planfaglige grepet i forslaget. – Forslaget til reguleringsplan vurderes å være tilfredsstillende og anbefales vedtatt, uttalte administrasjonen.

Tvillinghusene sett fra Schweigaards vei. Fasader mot vest. Foto Sweco.

Planlagt bebyggelse sett fra Schweigaards vei. Fasader mot vest. Foto Sweco.

Tomten ligger 350 og 450 m fra de nærmeste bybanestoppene og dermed gunstig til i forhold til fortetting. Villaene er bygget mellom 1890 og 1910 og i dårlig stand. Utbygger er Schweigårds vei AS. Planene er utarbeidet av Arkitektgruppen Cubus AS.

Redusert fra 29 til 24 boliger

Da planforslaget lå ute til offentlig ettersyn, kom det inn 11 private merknader og 8 uttalelser fra høringsinstanser.

I uttalelsene og merknadene blir det i hovedtrekk pekt på følgende:

  • Anbefaler ikke rivning av eksisterende villaer, verneverdi
  • Ønsker redusert utnyttelse og byggehøyde
  • Bryter med strøkskarakteren
  • Det bør avsettes større leke- og uteoppholdsareal på bakkeplan, bedre solforhold
  • Kritisk til utvidelse av fortau langs Roald Amundsens vei, tap av grøntareal
  • Kritisk til økt trafikkbelastning
  • Foreslår trafikksikringstiltak, nye gangfelt, parkeringsforbud
  • Hensynet til nabobebyggelse; solforhold, innsyn
  • Ønsker bedre tilrettelegging for barnefamilier

Etter utlegging ble to av byggene redusert med en etasje, antall boenheter redusert fra 29 til 24, bredde på fortau redusert fra 3 til 2,5 meter og antall parkeringsplasser økt fra 12 til 17.