Nybygg med butikk og 15 familieleiligheter i Solheimsgaten

Solheimsgaten 58. illustrasjon Hellandhus AS.

Bystyret vedtok på sitt møte 21. juni planforslag for nybygg på seks etasjer i Solheimsgaten 58. Planen inneholder næringslokaler i 1. etasje og boliger i de øvrige etasjer.  Til sammen skal det bygges 15 familieleiligheter. Felles uteareal for boligene etableres på dekke over øverste boligetasje.

Det er Hellandhus AS som har remmet planen på vegne av Eiendomsselskapet Solheimsgaten 58 AS. Planområdet utgjør ca. 2,5 daa og omfatter Solheimsgaten 58 og Fjøsangerveien 35, i tillegg til tilliggende del av Solheimsgaten. Planen innebærer rivning av eksisterende bebyggelse på eiendommen som blant annet omfatter bygget der Europris holder til.  Det skal etableres parkeringsplasser for boligene i underetasjen.

Planforslaget tar også opp utforming av byrommet i Solheimsgatens nordligste del med videreføring av sykkelvei og etablering av område for gangtrafikk. Tema som har fått særlig oppmerksomhet i planprosessen er støy, luftkvalitet, antikvariske forhold og kulturminner, trafikkløsning og utforming av byrom.

Lillian Blom (SV) satte frem et forslag om å avvise planen. Forslaget fikk 11 stemmer (SV+MDG+R+Sp) og var dermed falt. Forslaget viser til uttalelse fra Miljørettet Helsevern: Boliger i området mangler tilrettelagte uteområder. Boligene får i tillegg lite utsyn og dårlige solforhold, da den nye boligblokken vil frata utsyn og sol fra leiligheter i eksisterende blokker. Det er samtidig uheldig med nedkjøring til parkeringskjeller som krysser hovedsykkelveien over Danmarksplass. I tillegg påpekes det at boligene ligger i rød sone for luftforurensing.

Solheimsgaten 58 skal rives og nybygg oppføres. Foto Hellandhus AS.

Solheimsgaten 58, med røtter tilbake tilbake til 1880-tallet, skal rives og erstattes med et nybygg på seks etasjer. Bygget skal inneholde næringslokaler i 1. etasje, bolig og kontorlokaler i 2. etasje, og 13 leiligheter i de øvrige etasjene. Illustrasjon: Hellandhus AS.

Solheimsgaten 58 slik dagens bygg ser ut. Det er påbygget en rekke ganger, men hovedtrekkene kjennes igjen fra bildet fra 1930-tallet.