Lager og verksteder rives, gir plass til 210-250 boliger, barnehage og næring

Stein- og murrester og noen murer er det som er igjen av den gamle bebyggelsen. Her kommer mellom 210 og 250 boliger.

Anleggsmaskinene er i ferd med å fjerne utdaterte og mindre pene næringsbygg i Kronstadparken. På en tomt på 10,3 dekar kommer det en kombinasjon av i hovedsak bolig, samt noe næringsareal og barnehage, med tilhørende infrastruktur.

Det er Opus Bergen AS som på vegne av OBOS Ulveseth Utvikling AS har utarbeidet planen for området, som har betegnelsen N3 og inngår i senterområde S37. Eiendommen ligger sørøst i utbyggingsområdet Kronstadparken, mellom Fabrikkgaten i sør, nybyggene i Inger Bang Lunds vei i nord og Bjørnsons gate i øst. Området skal tilrettelegges for 210-250 nye boenheter, barnehage og 350 m² næringsareal. Leilighetene varierer i størrelse fra 40 m2 til 110 m².

Den gamle tid er forbi. Bare stein- og murrester og noen murer står igjen. Her kommer mellom 210 og 250 boliger.

Inger Bang Lunds vei til høyre markerer overgangen mellom gammel og ny bebyggelse. Det nye parkeringshuset til høyre. Det røde huset er i ferd med å bli revet.

Morgendagens bebyggelse i N3 sett fra sør. Illustrasjon Lund & partnere arkitekter as. Parkeringshuset på bildet over i høyre billedkant.

Fugleperspektiv fra sør over bebyggelsen i N3. Illustrasjon Lund & partnere arkitekter as.

Perspektiv fra Bjørnsons gate. Illustrasjon Lund & partnere arkitekter as.

Næring i første etasje mot Bjørnsons gate

I utforming av planforslaget er det lagt vekt på at bebyggelsen skal ligge langs omkringliggende gateløp, at det åpnes opp mot sørvest inn mot uteoppholdsarealet i gårdsrommene for å gi mer sol og å finne plass til en barnehage. Mot Bjørnsons gate reguleres kombinert bebyggelse, med åpning for bolig, forretning, bevertning og tjenesteyting. Det stilles krav om publikumsrettet næringsvirksomhet på første plan her.

Reguleringsplanen for Kronstadparken legger opp til en tett bebyggelse for felt N3. Da forslagstiller startet opp arbeidet med detaljregulering, ønsket man også å se på nye løsninger for å få god bokvalitet i området. Det ble utarbeidet skisser for flere ulike bebyggelsesstrukturer.

Gikk vegg fra idé om lamellbygg

Man ønsket en løsning som gav like mye byggeareal som i gjeldende reguleringsplan, samtidig ønsket man å se om andre løsninger kunne gi bedre forhold for nabobebyggelsen, en bedre opplevelse av gateløpene, bedre leiligheter og bedre uteoppholdsareal enn en løsning som i Kronstadparken-planen. En har jobbet med ulike typer utbyggingsstruktur, blant annet ulike typer bebyggelse langs gateløpene rundt delfelt N3.

Det ble presentert en løsning med lamellbebyggelse for Bergen kommune. Etter tilbakemeldingen fra kommunen ble planforslaget omarbeidet.

Mer om planen her. 

Kronstadparken med omgivelser. Dagens bygg på område N3 rr markert med rødt. Illustrasjon Lund & partnere arkitekter as.