Ibsens gate blir stengt i åtte måneder

Fra første etappe av fornyingen i Ibsens gate. Foto Bergen kommune.

Ibsens gate blir stengt for gjennomkjøring i åtte måneder, fra mandag 30. oktober til august 2018. Det er etappe 2 av prosjektet i området, Hunstadsvingen – Edvard Griegs vei, som nå skal gjennomføres. Det skal legges nye vann-, avløps- og overvannledninger og fornying av høyspentkabler. Busser får ny trasé, mens gangveier til husene opprettholdes.

Vann- og avløpsledningene i Ibsens gate og Edvard Griegs vei er snart 100 år gamle.  Det er derfor på høy tid å fornye ledningsanlegget for å gi byens innbyggere en sikker vannforsyning og avløpshåndtering. Nye miljøkrav krever også at man separerer overvann (nedbør og smeltevann) fra sanitært avløpsvann. Dagens avløpsledning i de to gatene er fellesledning.

Fartshumper og bedre lys

Veien skal etableres til samme standard som før anleggsarbeidene startet, men man skal gjøre noen utbedringer:

 • Skiltet fartsgrense 40 km/t
 • Tre fartshumper tilsvarende etappe 1
 • Svelvik-ellipse (en støpekant som er lav, men godkjent som kjøresterkt rekkverk)
 • Nytt belysningsanlegg i henhold til dagens krav – LED
 • Gul midtlinje
 • Resetting av kantstein
 • Universell utforming av gangfelt og holdeplasser

Nye vann- og avløpsledninger

Dette skal gjøres med ledningsnettet:

Dette skal gjøres med ledningsnettet:

 • Legge ny vannledning (overføringsledning)
 • Legge ny lokal vannledning (lokal forsyning)
 • Legge ny avløpsledning
 • Legge ny overvannsledning (som tar hånd om regn og overflatevann)
 • Fornye private stikkledninger i gaten
 • BKK Nett AS skal skifte ut eksisterende høyspentkabler.

BKK Nett AS skal skifte ut eksisterende høyspentkabler.

Gaten vil bli gravd opp i tilnærmet full bredde og gjenoppbygd etter nye planer fra Statens Vegvesen.

Fremdrift:

Planlagt oppstart er ca. 1. november 2017

Planlagt ferdigstillelse 1. august 2018

Kartet viser med gul strek anleggsområde i 2017 og med rød strek det som planlegges utført i 2018.