Går inn for 51 leiligheter på Blima-tomten

antall leiligheter i Adolph Bergs vei 58 foreslås redusert fra 55 til 51 ved at én etasje på blokken til høyre fjernes. Her er prosjektet sett fra sørvest. Illustrasjonsplan b+b arkitekter as,

7. desember foretar Komité for miljø og byutvikling 2. gangs behandling av reguleringsplan for nybygg på Blima-tomten i Adolph Bergs vei 58. Byrådet har innstilt til bystyret at blokk A reduseres med én etasje slik at antall leiligheter blir maksimalt 51. Minst 20 % av boenhetene skal ha bruksareal over 80 kvm, maksimalt 20 % kan ha bruksareal under 50 kvm. Endelig vedtak fattes av bystyret.

Asplan Viak AS har utarbeidet planen på vegne av Konseptbygg AS. Formålet med planarbeidet har vært å erstatte eksisterende næringsbygg med boligblokkbebyggelse fordelt på to bygg. Utbygger ønsket anslagsvis 43 boenheter i blokk A og 12 boenheter i blokk B. Etter fagetatens vurdering skal hele blokk A reduseres med én etasje. Dette reduserer antall leiligheter til 55.

Adolph Bergs vei vil bli utvidet til tofeltsvei med fortau.

Adolph Bergs vei 58 sett fra Adolph Bergs vei. Veien opp til prosjektet utvides til to felt samt portau. Illustrasjonsplan b+b arkitekter as.

Bilde tatt fra samme sted som illustrasjonen over. Blima-bygget i Adolph Bergs vei 58 skal rives. I stedet kommer to blokker med 51 leiligheter.

Stort engasjement blant naboene

Da planen lå ute til offentlig ettersyn våren 2016, kom det inn 8 private merknader og 9 uttalelser fra høringsinstanser. Merknadene gikk blant annet på volum, byggehøyder og bredde, tap av lys- og solforhold samt utsikt og økt innsyn for naboer.

Andre merknader gikk på at man i større grad må ta hensyn til lokale kulturminner, herunder kanonstilling fra Sletten luftvernbatteri. Det vil være uheldig at eksisterende kolle i øst blir fjernet. Det må legges vekt på å sikre viktig grønnstruktur, særlig områder som er egnet til barns lek og opphold, og større trær bør sikres ivaretatt.

Misvisende fotografier

Gjennom planprosessen har det vært et stort engasjement fra naboer i Kristofer Jansons vei.

Det har også vært holdt møter mellom fagetaten og noen av naboene. Naboene har oppfattet illustrasjonsmaterialet som misvisende, og at det som er vist, ikke vil samsvare med den reelle virkningen av prosjektet. De opprinnelige fotomontasjene som var vedlagt saken, ble oppfattet å være mest misvisende. Disse er oppdatert og kvalitetssikret av forslagsstiller.

Adolph Bergs vei 58 sett fra nordvest. Illustrasjonsplan b+b arkitekter as.

Se også tidligere sak om prosjektet: