Slettebakken luftvernbatteri skal restaureres

Moniermagasinet på Slettebakken skal være det siste som er igjen ved et norsk anlegg med luftvernkanoner satt opp før andre verdenskrig.

Slettebakken luftvernbatteri skal rehabiliteres. Batteriet blir berørt av utbyggingen i Adolph Bergs vei 58, der det tidligere Blima-bygget skal erstattes med 51 leiligheter i to blokker.

Restene etter luftvernbatteriet ligger sørøst for byggeområdet. Anlegget var en del av Bergens festningsverk fra før siste verdenskrig og skal ha avfyrt både det første skudd på norsk jord i 2. verdenskrig og  det siste skudd fra bergenske festninger mot tyskerne 9. april 1940.

Kanonstillingen til Slettebakken luftvernbatteri kommer innenfor byggeområdet i Adolph Bergs vei og vil trolig bli flyttet fem meter. Foto Asplan Viak.

Kanonfundament må fjernes

Ifølge forslag til reguleringsplan har det vært en forutsetning å fjerne deler av skråningen øst for Blima-bygget for å skape rom til en av blokkene.

Som en konsekvens av dette må fundamentet som kanonen en gang stod på, fjernes. Forslagsstiller Asplan Viak foreslår å flytte kanonstillingen fem meter mot øst og etablere en plakett som forteller historien om Sletten luftvernbatteri.

Sjeldent ammunisjonsmagasin

Ifølge Asplan Viak vil deler av branndammen, stier og fundament for tyskerbrakker og moniermagasinet (en type ammunisjonsbunker med hvelvet murkonstruksjon i lettarmert betong), forbli urørt. Denne typen magasin finnes ved de fleste norske festningsanlegg bygget før krigen. En del av dem er fredet, bla. de som finnes på Brettingen fort (1898), Kvarven fort (1898–99) og Rauøy fort (1930-tallet). Moniermagasinene har en høy kulturminneverdi i europeisk sammenheng ettersom de fleste tilsvarende magasin utenfor Norges grenser er borte.

Branndammen skadet

Området bærer i dag preg av å være overvokst. Området for branndammen benyttes som deponi for hageavfall. I tillegg er branndammen delvis ødelagt ved at det er meislet bort et parti midt på slik at oppmagasinering av vann er eliminert. Dette skal vært gjort for en årrekke siden, som et sikringstiltak.

Asplan Viak har lagt vekt på å gjøre anlegget tilgjengelig ved å reetablere stier og ført ny sti mot både sør og nord for å koble seg til andre stier. Det åpnes også for å etablere gangstier, benker, murer og tekniske installasjoner som skal kunne bidra til at arealet vil være mer tilgjengelig for allmennheten. Fagetaten i Bergen kommune anser en restaurering og synliggjøring av det historiske elementet som en tilfredsstillende løsning.

Forringer verdien av kulturminnet

Byantikvaren konkluderer i sin uttalelse til offentlig ettersyn med at å flytte eksisterende kanonstilling vil forringe verdien av kulturminnet. Byantikvaren vil imidlertid ikke motsette seg at kanonstillingen flyttes. Fylkeskonservatoren uttaler at tiltaket vurderes ikke å ha negative konsekvenser for regionale eller nasjonale kulturminneinteresser.

Restaurering av anlegget

Etter offentlig ettersyn er det i forslag til reguleringsbestemmelser sikret at eksisterende branndam og andre rester av Sletten luftvernbatteri skal restaureres, og der kanonstillingen kan tillates flyttes. Fagetaten i Bergen kommune anser en restaurering og synliggjøring av det historiske elementet som en tilfredsstillende løsning.

Komité for miljø og byutvikling behandler saken om byggeprosjektet i Adolph Bergs vei 58 7. desember, mens bystyret fatter endelig vedtak.