Haukeland får Bybanens første undergrunnsstasjon

Hovedoppgangen for bybaneholdeplassen på Haukeland kommer på et nytt torg sør for den røde sveitservillaen, mellom Haukelandsbakken og busstoppet i Haukelandsveien.

Holdeplassen på Haukeland blir Bybanens første undergrunnsstasjonen og den travleste utenfor sentrum. I umiddelbar nærhet vil mer enn 20.000 mennesker arbeide, studere, bo eller være pasienter/besøkende. Gatenivået på Haukeland vil ligge ca. 30 meter over perrongen. Fra stasjonen vil det gå underjordisk perrong i retning oppgang nord for Ulriksdal Helsehus, dit man kommer bl.a. ved å ta to rulletrapper.

Haukeland sykehus, Haraldsplass og helseklyngen på Årstadvollen er et av de viktigste reisemålene i Bergen. Mellom Møllendal og Haukeland sykehus  og videre mot Kronstad vil banetraseen gå i tunnel. Ved lokalisering av holdeplassen er det lagt særlig vekt på å betjene sykehuset og fremtidig helseklynge på Årstadvollen. På grunn av grunnforhold og store høydeforskjeller kommer altså holdeplassen ved Haukeland sykehus ca. 30 meter under bakken.

Minimumsløsning som kun har publikumsoppgang ved Haukelandsbakken kan bli aktuelt hvis budsjettet for bybaneprosjektet må reduseres. Kvalitet/utforming av Haukeland holdeplass har en kostnad på 40 mill. kroner og kan bli redusert. Da må passasjerer i retning Årstadvollen og Haraldsplass først bruke trapp/heis retning Haukeland (106 meter i luftlinje) og deretter gå langs fortauet i Haukelandsveien eller bruke lokalveien Ulriksdal.

Haukeland sykehus stoppested (orange) kommer ca. 30 meter under bakken. Rulletrapper, heiser og trapper fører passasjerene i retning Haukeland sykehus eller Haraldsplass, Ulriksdal Helsehus og helseklyngen på Årstadvollen. Skjermdump fra film om Bybanen byggetrinn 4.

Snitt av planområdet under bakken. Det blir to passasjeroppganger, en nederst i Haukelandsbakken (S1) og en ved parkeringsplassen mellom Haraldsplass og Ulriksdal Helsehus (N3). Illustrasjon Sweco.

Snitt av planområdet under bakken. Der blir to passasjeroppganger, en nederst i Haukelandsbakken (S1) og en ved parkeringsplassen mellom Haraldsplass og Ulriksdal Helsehus (N3). Illustrasjon Sweco.

To passasjeroppganger

Flere alternative utforminger, plasseringer, antall og kombinasjoner av oppganger fra den underjordiske holdeplassen er vurdert. Valget falt på to passasjeroppganger, en nederst i Haukelandsbakken (S1) og en ved parkeringsplassen mellom Haraldsplass og Ulriksdal Helsehus (N3).

Hovedoppgangen (S1) er plassert på et nytt torg mellom Haukelandsbakken, den gamle røde sveitservillaen og busstoppet i Haukelandsveien like nord for Haukeland sykehus, der det ligger en gang- og sykkelbroforbindelse over veien. Oppgangen i nord (N3) er plassert ved Årstadveien, på eksisterende parkeringsplass nord for Ulriksdal Helsehus. Her er det regulert et mindre torg.

Sweco, som er blitt tildelt arbeidet med å planlegge og prosjektere byggetrinn 4 fra Bergen sentrum via Haukeland til Fyllingsdalen, anbefalte to fullverdige passasjeroppganger, som fagetaten og politikerne har fulgt opp.

Tre rulletrapper, to heiser og en vanlig trapp

Hallen på holdeplassen ved Haukeland sykehus får tre rulletrapper, to opp og en ned, med personbredde på en meter og en kapasitet på maksimalt rundt 9000 personer i timen avhengig av hastighet, samt en vanlig rettsløptrapp med bredde 2,5 meter.

Det blir to heiser som går mellom bakkeplan og første avsats under bakken på kote 24. Her må man gå ca. 25 meter til neste heis som går direkte til perrong på kote 16. Rulletrapper og trapper går også via avsatsen på kote 24 før de går videre ned til perrongen på kote 16. Mellomplanet på kote 24 har lett tilkomst til direkte rømning til overflate (kote 50) via trapp og heis.

Det er 106 meter i luftlinje fra start rulletrapp i inngangshallen S1 og ned til perrongen på kote 16.

Gangavstand fra passasjeroppgangen ved parkeringsplassen mellom Haraldsplass og Ulriksdal Helsehus (N3). Illustrasjon Sweco.

Gangavstand fra passasjeroppgangen nederst i Haukelandsbakken (S1). Illustrasjon Sweco.

Grønt og inkluderende byrom

Haukeland sykehus holdeplass ligger i den grønne fjellsiden. Det ønskes derfor å bygge videre på dette frodige landskapet og skape et grønt og inkluderende byrom med tydelige og klare inngangssituasjoner til utgangen S1. Sweco har foreslått å skape et lett tilgengelig terrassert landskap som danner et amfi mellom Haukelandsveien med busstopp via bybaneinngangen S1 og videre opp til den nye hovedinngangen ved Barne- og ungdomssykehuset.

Utendørs møbler og 50 sykkelparkeringsplasser

Dette terrasserte landskapet vil inneholde plasser, trapper og grønne lommer. Her vil det være plass til 50 sykkelparkeringer som er det anbefalte antallet for denne holdeplassen, samt utendørsmøbler som benker osv.

For å markere selve inngangshallen, samt lysinnslipp til trappene under bakken, og rømningsheisen/trappen på kote 50, ønsker Sweco å gi karakteristiske former som kommer opp av bakken og kan gi et signal om holdeplassen og volumene under bakken.

Det foreslås transparente materialer som vil slippe lys inn i inngangssonene om dagen og lyse opp byrommet om kvelden. Volumene kan beplantes med klatreplanter slik at man skaper grønne vegger som forsterker inntrykket av landskapsrommet.

Hele dette terrasserte landskapet vil fungere som den raskeste forbindelsen opp til Haukelandsbakken og vil tilpasse seg veiens stigning på en naturlig måte. Bybanen og utgangen S1 vil gjennom etablering av denne nye plassen få en egen og klar identitet med god synlighet, noe Sweco mener er viktig for denne holdeplassen som har flest passasjerer av alle holdeplassene langs bybanetraseen.

Plassering av «Det hvite huset»/Markusplassen

For å ha størst mulig fleksibilitet ved holdeplassen vil det være best å få anlagt lysthuset «Det Hvite Huset»/Markusplassen på tomten i krysset Ulriksdal/Haukelandsbakken. Det må gjøres en del terrengtilpasning for å få anlagt huset på en god måte. Med plassering med fronten nedover i terrenget vil man måtte plassere huset nærmere enn fire meter til nabogrensen i nord.

Utgang N3

Utgang N3 ligger rett nord for Ulriksdal Helsepark med ny bro og plass over Møllendalselven med god tilkomst fra Årstadveien og målområdene i nord som blant annet er Haraldsplass Diakonale Sykehus og Odontologen.

Den underjordiske holdeplassen er ønsket plassert så grunt som mulig for å unngå at passasjerer må forsere store høyder. Det vil også gjøre det mer gunstig i forhold til å få lys fra overflaten ned mot holdeplassen. Holdeplassen er foreslått plassert på kote 16. Dette er vurdert å gi tilstrekkelig bergoverdekning med de opplysningene som foreligger.

Prioritert løsning for Haukeland holdeplass. Illustrasjon Sweco.

 

Dette regnes for den beste løsning for Haukeland holdeplass: to passasjeroppganger, en nederst i Haukelandsbakken (S1) og en ved parkeringsplassen mellom Haraldsplass og Ulriksdal Helsehus (N3).