Bygging av 37 leiligheter avhenger av løsning for utearealer

Illustrasjon av uteareal på gatenivå i Damsgårdsveien 72-74. Fire andre arealer i området blir trukket inn i planen, og dermed kunne Komité for miljø og utvikling godkjenne planen. Illustrasjon Og Arkitekter AS.

Administrasjonen i Bergen kommune har avslått søknad om rivning bygg og oppføring av nybygg med 37 leiligheter i Damsgårdsveien.  Innstillingen til byrådets møte 1. februar er òg negativ, men døren holdes på gløtt hvis det finnes en god løsning for flaskehalsen utearealer.

I mars 2017 søkte Og Arkitekter AS på vegne av utbygger JM Norge AS om rivning av Damsgårdsveien 72-74 og oppføring av nytt bygg med 37 leiligheter samt næringslokale på 91 kvadratmeter i 1. etasje mot Damsgårdsveien.

For mye oppholdsareal på tak

Søknaden ble avslått i juni 2017. Avslaget ble begrunnet med at deler av næringsarealene i 2. etasje ikke er i tråd med arealformålet med krav om tilstrekkelig romhøyde, samt at uteoppholdsarealene er delvis skyggefulle og legges fullt ut på tak og ikke 50% på bakkeplan, slik reguleringsplanen foreskriver.

Og Arkitekter AS har klagd på avslaget, og saken kommer nå opp til politisk behandling, først i byrådet 1. februar og i Komité for miljø og byutvikling 8. februar.

Klager anfører at fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene. Klager viser til at i utviklings- og transformasjonsområde er det viktig å finne gode løsninger til uteoppholdsarealer.

Mer sol og mindre eksos i høyden

Videre skriver klager at ved å løfte uteoppholdsarealet fra bakkeplan vil en redusere eksos og sikre mot uvedkommende, og det vil gi bedre solforhold og utsyn.

Det påpekes at uteoppholdsarealet er prosjektert slikt at den vil gi god atkomst for brukere med både heis og trapp, og at den er tilrettelagt for opphold, rekreasjon og lek.

Illustrasjon av foreslått ny bebyggelse i Damsgårdsveien 72-74 med utearealer på tak og gateplan. Illustrasjon Og Arkitekter AS.

Positivt med deling av utearealer

Klager utdyper videre at uteoppholdsarealet er delt på to plan, slikt at et av planene kan brukes som et stille område uten å bli forstyrret av lek og annet støyende aktiviteter, og at dette vil bidra til bedre livskvalitet for beboerne.

Klager anfører at det ikke noen krav til at uteoppholdsarealet skal være sammenhengende eller gjennomgående. Subsidiært mener klager at de prosjekterte uteoppholdsarealet er store nok til å kunne deles inn i ulike aktivitetssoner.

Fordel med tilgjengelighet mellom utearealene

I byrådets innstilling heter det at det i en eventuell ny dispensasjonsvurdering bør vektlegges som en fordel dersom det kan oppnås løsninger som kan sikre en bedre tilgjengelighet mellom de ulike nivåene.

– Inntrukket fasade/innhukk mot Damsgårdsveien med rom for benker og beplantning vil også kunne avhjelpe situasjonen ved å tilføre inngangspartiene større kvalitet og bidra til formålet om å skape et mer levende miljø i gaten, heter det i innstillingen til byrådet.

Byrådet finner ikke grunnlag for å omgjøre avslaget, men mener at det i denne saken er grunnlag for en løsere tilnærming til vurderingen av fordelingen av uteoppholdsarealene.