Presentasjon av to gigantprosjekter for Bybanens Linje 2

Her ved Møllendal holdeplass går Bybanen inn i 1400 m lange Haukelandstunnelen, som munner ut like ved Kronstad holdeplass. Haukeland holdeplass får utgang fra tunnelen.

Fredag 2. februar blir en viktig dag for Bybanens Linje 2 mellom Bergen sentrum og Fyllingsdalen. Da blir to store tunnelentrepriser presentert for entreprenører fra inn- og utland på Bybanen Utbyggings markedsdag i Bergen. Det ventes stor interesse for prosjektene, og det knyttes betydelig spenning til størrelsen på anbudene man får inn. I løpet av våren vil de to entreprisene blitt lagt ut og Bybanen Utbygging håper på stor interesse for å prise disse entreprisene. Arbeidene i marken vil for alvor starte opp mot slutten av 2018.

Ifølge kvalitetssikringsrapport for Bybanen er forventet kostnad for hele prosjektet mellom 7,150 og 7,6 milliarder kr, mens anbefalt kostnadsramme er 8,6 milliarder kr, begge eksklusiv merverdiavgift.

De to tunnelprosjektene er kalt D12 og D15.

D12 er en grunn-/tunnelentreprise på strekningen fra AdO arena til Kanalveien via Haukeland og Kronstad. Det omfatter driving av 1400 m tunnel fra Fløen til Kronstad samt utsprengning av underjordisk holdeplass (bergrom) og tilkomstsjakt/-tunnel til denne. Støping av kulvert og portal i hver ende av tunnelen, samt etablering av holdeplasser og sportrau. Videre utfylling i Store Lungegårdsvann og reetablering av området. Mottak av masser fra andre entrepriser til utfylling i Store Lungegårdsvann.

Entreprisen har følgende større element:

 • Haukelandstunnelen – 1400 m
 • Sportrau og omliggende områder – 3000 m
 • Holdeplass Møllendal og holdeplass Kronstad
 • Utsprenging av underjordisk holdeplass og sjakt ned til holdeplass Haukeland
 • Gang tilkomsttunnel fra Haraldsplass til holdeplass – 150 m
 • Portal til gangtunnel Haraldsplass
 • Gang og sykkelbro (betong) over Bybanen på Fløen – 70 m
 • Gang og sykkelbro (betong) over Møllendalsveien i Fløen – 60 m
 • Gang og sykkelbro (betong) over Jernbaneverkets uttrekksspor i Fløen – 70 m
 • Portal i Møllendal «Cut and cover» – 190 m
 • Portal på Kronstad – 15 m
 • Portal for gang og sykkelvei på Kronstad – 15 m

Bybane- og gang og sykkel-tunnel

D15 er en tunnelentreprise på strekningen fra Kristianborg til Fyllingsdalen, totalt 3,1 km. Det skal etableres en 3 km lang tunnel for Bybanen, og tilsvarende en 3 km lang gang og sykkel-tunnel. Entreprisen består i driving av to tunneler gjennom Løvstakken som er 3000 m lang samt sikring, etablering av portal i Fyllingsdalen, tverslag mellom tunnelene og mekanisk utrusting av tunnelene. Dekke i gang sykkel tunnelen er en del av entreprisen, mens sporanlegget ikke er en del av arbeidene.

Entreprisen har følgende større element:

 • Løvstakken banetunnel – 3000 m
 • Løvstakken gang og sykkel-tunnel – 3000 m
 • Portal Nordre Lyshovden – 85 m
 • Støttemurer ved portal Nordre Lyshovden – 2×75 m

Ifølge kvalitetssikringsrapport KS2 Bybane Bergen sentrum – Fyllingsdalen fra Holte Consulting (oktober 2017) er de tre største usikkerhetselementene grunnerverv, tunneler og underjordisk stasjon på Haukeland.

Grunnerverv økte med 210 mill. kr på ett år

I september 2016 ble kostnaden for byggetrinn 4 til Fyllingsdalen vurdert til 6,2 mrd. kr. I oktober 2017 ble kostnaden kalkulert til 7,6 mrd. kr. Prisutviklingen hadde tre hovedårsaker: Det skal bygges mer, uvisshet rundt kjøp av grunn og grunnforhold og generell prisstigning.

Sammenlignet med anslag fra november 2016 økte revidert kalkyle oktober 2017 for veier fra 401 til 574 mill. kr, for depot fra 181 til 276 mill. kr og grunnerverv med hele 210 mill. kr, fra 750 til 960 mill. kr. Overbygning/elektro ble derimot redusert med 8 mill. kr, fra 584 til 576 mill. kr.

Størst utsikt rundt marked og grunn

Prosjektets største usikkerhetselementer er marked, grunnforhold og grunnerverv.

Ifølge Holte Consulting er det mulig med gunstig pris på grunnentrepriser som det ikke er lenge før skal ut på markedet. De tekniske entreprisene ligger noe lenger fram i tid. Spennet antas ikke å være større enn +/-10%. Prosjektet anses som attraktivt og bør trekke til seg mange tilbydere som dermed gir god konkurranse.

Usikre grunnforhold

Når det gjelder grunnforhold er det flere utfordrende områder, for eksempel på Mindemyren og Kristianborg, og stor usikkerhet ved arbeider rundt Haukeland.

Fremdriften i prosjektet vil ifølge Holte Consulting være avhengig av at grunnerverv er ferdigstilt til visse tider for ulike områder.  Fremdriftsplanen viser ferdigstillelse tidlig 2022. Denne sluttdatoen vurderes som realistisk, men ambisiøs, og med lite eller ingen buffer for forsinkelser eller uforutsette hendelser.

10,8 km, åtte holdeplasser

Bybanens linje 2 fra sentrum til Fyllingsdalen består av 10,8 km ny linje fra eksisterende linje i sentrum, via Haukeland sykehus og videre gjennom byutviklingsområdet på Mindemyren, gjennom Løvstakken til Fyllingsdalen sentrum og til endepunkt ved næringsområdet på Spelhaugen. Her er også ny oppstillingsplass for vogner plassert. Traséen har åtte nye holdeplasser, i tillegg til to felles holdeplasser med linje 1 i Kaigaten og ved Nonneseter. Ved Haukeland sykehus planlegges det en underjordisk holdeplass i fjellet.

Linje 2 vil krysse linje 1 ved Kronstad og gi mulighet til overgang mellom de to banelinjene. Forventet kjøretid mellom sentrum og Fyllingsdalen er 20 minutter, dvs en gjennomsnittshastighet på 32-33 km i timen. Det planlegges også sammenhengende sykkelveg langs store deler av traséen. Dette er tatt med som en del av prosjektet.