Parsellhagen blir en kjempestor byggegrop, 7 til 9 meter med løsmasser

Fløenbakken 27-31, de tre nærmeste husene, med 12 boenheter blir revet og parsellhagen med 7-9 m løsmasser blir en stor byggegrop.

Deler av Fløenbakken og parsellhagen i Fløen blir et kjempestor byggegrop når anleggsmaskinene setter i gang arbeidet med Haukelandstunnelen. Bolighus med 12 boenheter i Fløenbakken 27-31 blir revet. Det er 7 til 9 meter løse masser under parsellhagen, men mest sannsynlig kan tunnelen få påhugg der skogen ovenfor parsellhagen begynner. De fleste leilighetene i Fløenbakken er blitt solgt til Bybane-eier Hordaland fylkeskommune de siste årene.

Et verneverdig bygg i parsellhagen skal tas ned og bygges opp igjen innenfor samme område. Ved krysning under Kronstadsporet må bruken av dette innstilles i en periode.

23 høydemeter mellom skinnegang og skog over tunnelpåhugg

Anleggsarbeidene i Fløen vil by på store utfordringer. Det er blant annet stor høydeforskjell i området. Det er ca. 12 høydemeter mellom Møllendalsveien og fremtidig bybanelinjen (kote 2) og boligene som skal rives i Fløenbakken, som ligger på kote 14. Terrenget i parsellhagen øker til ca. kote 25 der skogen begynner og hvor man regner med å kunne lage påhugg i fjellet. (Kotehøyder ifølge Norgeskart)  Mellom skinnegangen der tunnelen starter ved Møllendalsveien og skogen blir det en høydeforskjell på ca. 23 meter!

I fjellet under skogen ovenfor parsellhagen håper man å kunne lage påhugg for Haukelandstunnelen.

Dette huset fra parsellhagens første tid skal demonteres og føres opp igjen etter avsluittet anleggsarbeid.

Bygge gulvert og tilbakeføre masser

I Møllendal vil tunnelen starte som en cut & cover-tunnel (kulvert) rett før passering under uttrekkssporet og Fløenbakken. Det innebærer at massene blir fjernet og det lages en tunnel. Oppå tunnelen legges masser som gjør det mulig å nytte området til samme bruk som i dag.

Videre vil traseen gå gjennom parsellhagen inntil det oppnås en tilstrekkelig bergoverdekning til å etablere påhugg i fjell. Utførte grunnundersøkelser tyder på at løsmassedybden i parsellhagen er ca. 7-9 meter. Påhugg i fjell kan trolig etableres ved skogsbeltet i parsellhagen.

1380 meter lang tunnel

Tunnelen fra Møllendal via holdeplass Haukeland sykehus og til påhugg ved Kronstad vil bli ca. 1380 m lang. Ca. 1200 m vil gå i fjell, inkludert den underjordiske holdeplassen ved Haukeland sykehus. De øvrige 180 meterne er portaler.

Slik blir området i Møllendal/Fløen når Bybanen og øvrige anlegg er på plass: Møllendal holdeplass (1), start på Haukelandstunnelen (2), som går i kulvert under dagens jernbanelinje (3) frem til skogen i parsellhagen i Fløen (4) der man regner med å møte fast fjell og etablere påhugg. Kalfarveien/Møllendalsveien (5) ender i Møllendal, der det blir snuhammer. Kunsthøyskolen, Fakultet for kunst, musikk og design, sitt nye bygg (6) er stiplet på kartet. På tomten nord for skolen (7) kan Griegakademiet være på plass i nybygg i 2023. Illustrasjon Swco. Nummerering ført på av Årstadposten.