400 – 450 boliger og 85.000 kvm næringsbygg foreslås ved Damsgårdssundet

Illustrasjon av bebyggelsen sett fra Gyldenpris. Småpudden til venstre. Illustrasjon fra vinnerbidrag i arkitektkonkurranse.

Plan om 85.000 kvadratmeter nytt næringsareal og 400 – 450 nye boenheter på Damsgårdssundets solside behandles på byrådets møte 15. oktober.  I denne omgang er det reguleringsplan med konsekvensutredning og fastsetting av planprogram som skal behandles. Innstillingen fra administrasjon og byråd til planene er i store trekk positiv.

Forslag til planprogram er utarbeidet av ABO plan og arkitektur as på vegne av Marineholmen Forskningspark AS. Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av en marin næringsklynge på Marineholmen.

Det planlegges tilrettelagt ca. 85.000 kvadratmeter bruttoareal som nybygg for næring og ca. 40.000 kvadratmeter bruttoareal nybygg for 400 – 450 boenheter. Studenthybler og barnehage er også med i planarbeidet.

Høybygg på 14 etasjer

Byggehøyder planlegges variert, blant annet et bygg på over 40 meter (14 etasjer). Det planlegges for en tilhørende høy utnyttelsesgrad. Forslagsstiller har holdt arkitektkonkurranse mellom tre arkitektgrupperinger (parallelloppdrag) og valgt ut et bidrag for videre utvikling.

Planområdet omfatter hele Marineholmen, fra Høyteknologisenteret ved Nygårdsbroen til BI-bygget ved den gamle tørrdokken. Regjeringen har gjennom en Masterplan for marin forskning fått utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for å samle det marine miljøet i Bergen med forskning, utdanning og forvaltning, som en del av satsningen på utvikling av marine næringer.

Bygninger og anlegg for ca. 1000 forskere

Det er aktuelt å samlokalisere Havforskningsinstituttet, NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning), Fiskeridirektoratet og de marine miljøene ved Universitetet i Bergen. Det er vurdert et samlet behov for ca. 40.000 kvadratmeter bruttoareal i utredningene til bygninger og anlegg for ca. 1000 forskere.

Marineholmen Forskningspark AS eies i hovedsak av GC Rieber Eiendom (61%) og statlige Siva Eiendom Holding AS (20,5%).

Prinsippskisse for bebyggelsesstruktur.  Området sett fra Damsgård-Gyldenpris. Småpudden i forgrunnen. Illustrasjon fra vinnerbidrag i arkitektkonkurranse.

Ønsker bymessig utvikling med gode kvaliteter

Etter fagetatens vurdering må hele Marineholmen få en bymessig utvikling med gode kvaliteter; gode offentlige byrom. Forholdet til Nygårdsparken må vektlegges særskilt, og området må få en god kobling mot resten av byen/sentrum. Dette må legges til grunn uavhengig av om det er nærings- eller boligformålet som prioriteres.

Etter fagetatens vurdering er dette ikke godt nok ivaretatt i de foreløpige skissene. Den høye utnyttingen er et resultat av et ønske om å legge til rette for både omfattende næringsutvikling og høy boligandel. Her må det gjøres bevisste valg dersom kvaliteten skal ivaretas.

Dersom den marine næringsklyngen lokaliseres på Marineholmen, må næringsutvikling prioriteres og gis utvidelsesmuligheter med tilsvarende reduksjon i boligandelen og utnyttelsesgraden. I motsatt fall ligger området godt til rette for å prioritere boligformål.

Fagetaten vil anbefale at planområdet utvides noe, slik at Gartnerboligen med tilliggende arealer i Nygårdsparken inntas i planområdet. Dette området ligger sentralt til ved den viktige gangforbindelsen fra Småpudden og gjennom Nygårdsparken. Etter fagetatens vurdering er det naturlig å legge til rette for opprustning av dette området i forbindelse med utviklingen av Marineholmen.