«Ofte ser vi unge arm i arm med gamle og syke på kirkevei»

Årstad Ungdomsforenings første styre.

For hundre år siden kom det en kraftig oppblomstring i det kristne barne- og ungdomsarbeidet i Årstad. I 1919 ble det startet både søndagsskole og ungdomsforening. En del unge startet samme år foreningen Tusenfryd, som blant annet hjalp eldre og skrøpelige til kirken. «Ofte ser vi unge arm i arm med gamle og syke på kirkevei», skrev menighetsbladet i 1922.

Ungdomsforeningen kom i gang 7. september 1919 på initiativ fra sogneprest Harald Jørgensen. Den fikk en god start og hadde solid virksomhet i mange år. Foreningen hadde sitt høyeste medlemstall i 1921 med 175 medlemmer.

– Mange av de unge som virkelig er blitt hjulpet, hjulpet til å slå inn på den rette vei, hjulpet til å bli personlig kristne unge mennesker. Det er jo nettopp målet: Å hjelpe de unge til å velge den vei som fører til livet, hjelpe dem til å dannestil kristne personligheter. Slik er det vi søker å samle de unge, til hverdags og til fest, for å hjelpe dem til å finne det beste i livet, skrev Amund Helland-Madsen i boken «Årstad sogn i gammel og ny tid» i 1933.

Oppbyggelige taler, bibeltimer og underholdning

Selv om arbeidet var aldri så seriøst så var det langt fra noen alvorstyngede hengehoder som drev aktiviteter for ungdom i Årstad for hundre år siden. De tok den teoretiske delen av oppgaven med det største alvor, men sørget også for at de unge fikk oppleve muntre sider ved livet.

Det var møtet hver onsdag. Programmet vekslet med foredrag, oppbyggelige taler, bibeltimer, alltid med annen underholdning ved siden av, som musikk, sang, opplesning og egen håndskreven avis. Med regelmessige mellomrom hadde man kameratslig samvær. En stor oppgave var å gi de unge gode venner som kan øve god innflytelse. Ved siden av det daglige arbeid hadde man fester på 17. mai, på stiftelsesdagen, juletrefest og konfirmantfester. Et høydepunkt var sommerens landtur. – Slik er det vi søker å samle de unge, til hverdags og til fest, for å hjelpe dem til å finne det beste i livet.

Hjalp eldre og skrøpelige til kirken

Noen av ungdommene ble søndagsskolelærere, andre opprettet foreningen Tusenfryd, som gjorde en stor innsats for eldre. De hjalp også mange eldre og skrøpelige til kirken. «Ofte ser vi unge arm i arm med gamle og syke på kirkevei», skrev menighetsbladet i 1922.

Første formann var klokker Olav Mjelde, som vant seg mange venner blant de unge, fortrinnlig skikket som han var til det arbeidet. I 1933 hadde foreningen ca. 80 medlemmer. I årenes løp ble det dannet en rekke underavdelinger. Årstad kr. Ungdomskor kom i gang i 1921 under lærer Gjelsviks ledelse. I 1933 hadde det, under dirigent S. Monsens ledelse, ca. 60 medlemmer.

Tusenfryd ble altså startet samme år som ungdomsforeningen. Medlemmene hadde som oppgave å gå rundt til gamle ensomme og spre lys og glede blant dem. Hver jul holdt de juletrefest for de gamle, og hver sommer en kjøretur. Sentralt i dette arbeidet stod frk. Borghild Eide, som fra begynnelsen var den drivende kraft og som i mange år gjorde et vakkert og uegennyttig arbeid i foreningen.