I 2019 skulle 10 % av reisene i Bergen skje med sykkel og hovedsykkelnettet være ferdig utbygd

I 2019 skulle hovedsykkelnettet i Bergen være ferdig utbygd og 10 % av reisene skje med sykkel. Foto fra rapporten Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 .

Det er bare åtte måneder igjen til sykkelturenes andel av alle reiser i Bergen skulle være økt fra 4 % i 2010 til minst 10 % og hovedveinettet skulle være ferdig utbygget. Tellepunktene i Årstad viser ingen økning på disse årene. Noen steder er det nedgang. I sentrum skulle det etableres 1500 sikre sykkelparkeringsplasser. Planen fra 2002 var også ambisiøs: den hadde som mål at hovedsykkelrutene (A-rutene) skulle være ferdig i 2008 og at sykkel skulle være brukte transportmiddel på reiser på under 5 km.

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 ble vedtatt av bystyret 26.april 2010. Den hadde følgende hovedmål:

 • I Bergen skal det være attraktivt og trygt å sykle for alle
 • Innen 2019 skal sykkelandelen i Bergen øke til minst 10 % av alle reiser
 • Hovedveinettet for sykkel skal være ferdig utbygd innen 2019

Like mange sykkelturer som kollektivreisende i 2005

10 % av alle reiser ville tilsi nesten like mange reiser på sykkel som det ble foretatt med kollektivtransport i 2005. Arbeidet med sykkelstrategien ble ledet av en prosjektgruppe med medarbeidere fra Bergen kommune og Statens vegvesen. Asplan Viak AS var konsulent for arbeidet og gjennomførte analyser og utarbeidet rapporten i tett samarbeid med prosjektgruppen. Rapporten er datert november 2009.

Reisevaneundersøkelsen fra 2008 viste en sykkelandel i Bergen på 4 % av alle reiser. Til sammenligning hadde Trondheim en sykkelandel på 9 % i 2005. Det nasjonale målet var 10 %, «og dette bør også være fullt oppnåelig i Bergen. Andre byer i Norge og Norden har langt høyere må», het det i rapporten.

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er et flott dokument, men dessverre er det ikke helt samsvar mellom vyer og realiteter ni år senere.

Det foretas telling av sykkeltrafikken en rekke steder i Bergen. Noen steder er trafikken redusert sammenlignet med for 8-10 år siden.

Årsdøgntrafikk (gjennomsnittlig antall passeringer per døgn):

Fløenstien:

2004: 480

2008: 624

2010: 503

2017: 507

September trakk opp gjennomsnittstallene for 2017 pga. sykkel-VM (1018 passeringer i døgnet).

Kanalveien:

2009: 528

2010: 395

2014: 459

2017: 474

Fjøsangerveien:

2009: 783

2010: 678

2014: 741

2017: 755

September 2017 trakk opp; 1374 passeringer i døgnet.

Solheimsviken:

2016: 1245

2017: 1231

(Tellingene begynte i junio 2015)

Puddefjordsbroen:

2010: 456

2014: 406

2017: 318

Småpudden er dessverre ikke med på Statens vegvesens oversikt.

Planene var omfattende

For å nå målsettingen måtte følgende tiltak iverksettes i perioden 2010 – 2019:

 • Planlegge og bygge minst 50 km av hovedrutenettet for sykkel
 • Prioritere sykkeltrafikk framfor biltrafikk
 • Etablere 1500 nye sikre sykkelparkeringsplasser i sentrum
 • Oppnå høyere standard på drift og vedlikehold, barveistrategi på hovedrutene
 • Legge 0-visjonen til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet
 • Styrke sykkeltrafikkens plass i areal- og transportplanleggingen
 • Bedre overgangsmulighetene mellom sykkel og andre transportmidler
 • Utføre informasjons- og mobilitetstiltak

– Dimensjonere ruter for kraftig vekst

– I indre by, Bergenhus og Årstad må hovedrutenettet for sykkel dimensjoneres for kraftig vekst, heter det i rapporten. – På sterkt trafikkerte strekninger bør det være mulig å velge mellom ruter med stor fart og mer skjermete, trygge alternativ. Syklende og fotgjengere må separeres. Sykkelandelen forventes å bli høyere enn 10 % i disse områdene.

– Trolig behov for over 100 millioner kroner året

Sykkelstrategien hadde ambisiøse mål og ville kreve vesentlig høyere innsats enn tidligere. Et ferdig utbygd hovedrutenett for sykkel innen 2019 vil koste minimum 40 mill/år, og sammen med andre tiltak er behovet trolig godt over 100 mill/år. Gjennomføring av tiltak krever nødvendige utredninger og planarbeid som grunnlag, noe som gir behov for økt tidsbruk til sykkelplanlegging.

Hovedveinettet skulle vært utbygget i 2008

Det har ikke manglet på vyer når det gjelder sykkelbyen Bergen. ”Plan for sykkeltiltak» fra 2004 beskrev behov og forslag til prioriteringer for sykkeltiltak i Bergen kommune. Den var en videreføring av “Handlingsplan for sammenhengende gang- og sykkelvegnettet i Bergen” fra 1996.

Plan for sykkeltiltak 2002-2011 hadde som hovedvisjon ”Innenfor reiseavstander på 5 kilometer skal sykkelen være det mest brukte transportmiddel i Bergen.” Videre la den til grunn følgende hovedmål for planperioden:

 • Bygge alle hovedsykkelrutene (A-ruter) i løpet av 2008.
 • Bygge ut alle hovedsykkelruter (B-ruter) i løpet av planperioden (2011)
 • Drift og vedlikehold på alle sykkelvegene skal være minst like god som på bilveiene.