Sykkelvei uten konflikt med gående mellom Nygårdstangen og Møllendal

Utsnitt fra modell som viser gangveien og sykkelveien langs Store Lungegårdsvannet sett fra Møllendal. Veiene er fysisk skilt fra hverandre.Illustrasjon Sweco.

Etter omfattende anleggsvirksomhet kommer det bybanetrasé, 4 m bred sykkelvei og 2,5 m bred gangvei langs nordsiden av Store Lungegårdsvannet. Noe av det beste med det nye veisystemet er at gående og syklister blir helt skilt fra hverandre. Bare på Bybanens holdeplasser blir det mulig for fotgjengere å krysse sykkelbanen.

Stenger Lungegårdsparken

Det siste året er det foretatt utfylling langs Fløenstien for å gi plass til det nye anlegget. Nå har arbeidet med fjerning av trær kommet i gang. Kommende uke (uke 10) vil hele Lungegårdsparken bli avsperret med anleggsgjerder ut mot Fløenstien (gang- og sykkelveien). Dette blir en permanent sperring og hele parken vil da være ett anleggsområde.

Deretter begynner arbeidet med fjerning av trær inne i parken for å tilrettelegge en anleggsvei fra Møllendalsveien og inn i Lungegårdsparken sør. Når veien er etablert, vil man starte utfylling av steinmasser for å bygge opp nytt land der parken skal reetableres. Det vil også bli fjernet trær og laget en anleggsvei, på allerede avsperret område i nord ved AdO. Dette for å etablere tilkomst, for videre utfylling fra nord.

Slik ser det ut i dag: Store anleggsarbeider starter nå langs østenden av Store Lungegårdsvann. Her kommer bybanetrasé, 4 m bred sykkelvei og 2,5 m bred gangvei. Foto: Bybanen Utbygging.

Slik blir det: Utsnitt fra model som viser gang- og sykkeleveien langs Store Lungegårdsvannet sett fra Ado. Ill. Sweco.

Slik blir det nye anlegget for gående og syklister:

Nygårdstangen

Sykkelveien blir 4 meter bred, gangveien får en bredde på 2,5 meter. Sykkelveien begynner ved den nye holdeplassen for Bybanen i Lungegårdskaien. Vanligvis i Bergen sentrum legges sykkelveien inn mot bilveien. Her legges den nærmest bybanetraseen for å få færrest mulig konfliktsituasjoner mellom gående og syklende. Plasseringen gjør at fotgjengere må krysse sykkelveien bare ved de to endene av holdeplassen for Bybanen.

Ved krysset mellom Agnes Mowinckels gate og Lungegårdskaien kobles det nye gang- og sykkelveisystemet sammen med det eksisterende systemet fra vest. Øst for Amalie Skram videregående skole kobles den nye hovedsykkelruten langs bybanetraseen på den nyetablerte sykkelveien langs vestsiden av Store Lungegårdsvannet.

Lungegårdsparken

Fra skolen går sykkelveien parallelt med banelinjen videre sørover langs parken. Sykkelveien vil være uten kryssinger, slik at man kan holde høy fart.

Møllendal

Sykkelløsningen i Møllendal inkluderer Lungegårdsparken, koblingene fra Fløenområdet og Kronstadtunnelen.

Fløenbakkens kobling ned mot Lungegårdsparken er viktig å opprettholde, da denne traseen inngår som en del av Bergens fremtidige hovedsykkelveier. Det kommer ny bro fra Fløenbakken over uttrekksporet og den nye hovedsykkelveien.

Liten omvei for syklister i Fløenbakken

Syklende som skal fra Fløenbakken og ned til holdeplassen i Møllendal må sykle ut i Lungegårdsparken og tilbake til holdeplassen. For gående etableres det gangvei langs sykkelveien til Lungegårdsparken.

Sykkelveien fra Lungegårdsparken gjennom Møllendal forserer høydeforskjellen ved hjelp av en viadukt ut i søndre deler av parken. Viadukten stiger opp fra parken, krysser over bybanetraseen, og over Møllendalsveien ved siden av dagens jernbanebro, til koblingen mot rampen fra Fløenbakken.