Utsnitt fra modell som viser gang- og sykkelvei langs Store Lungegårdsvannet sett fra Møllendal. Illustrasjon Sweco