Ett år med store gravearbeider i Fjøsangerveien

Bildet viser strekningen som vil bli påvirket av anleggsarbeidene for fremføringen av Bybanen til Fyllingsdalen. Hele strekningen mellom Jæger og krysset med Grønnestølen vil bli et anleggsområde. Det legges opp til at veien flyttes i flere omganger. Foto Google.

Trafikantene i Fjøsangerveien og Kanalveien må regne med store utfordringer når anleggsarbeidene tar til på Bybanens trasé mot Fyllingsdalen. På hele strekningen mellom Jæger og krysset med Grønnestølen vil bli berørt av anleggsarbeidene. Bildet viser strekningen som bli påvirket.

Legges om i flere omganger

Fjøsangerveien er en svært viktig transportåre med få omkjøringsmuligheter. Det er derfor nødvendig å holde kapasitet på denne veien tilsvarende som dagens under hele anleggsperioden. For å klare dette må veien legges om i en lengre periode på opptil ett år. Reguleringsplanen legger opp til at veien legges om i flere etapper for å begrense arealbehovet. Det vil likevel være et betydelig behov for anleggsområder i denne fasen og en rekke eiendommer vil få konsekvenser som følge av dette.

Helt fra krysset Grønnestølen – Fjøsangerveien i sør og nordover til Fjøsangerveien 143 (rett overfor Jæger) vil det være behov for å midlertidig gjøre inngrep i eiendommene på begge sider av Fjøsangerveien. Enkelte av eiendommene vil også i permanent situasjon få endrede avgrensninger, nye adkomstforhold og i enkelte tilfeller må bygninger rives som følge av planforslaget.
Tre bolighus må rives

Særlig i det sentrale området hvor Bybanen skal inn i tunnel like vest for Fjøsangerveien, vil det måtte gjøres store inngrep i forbindelse med etablering av tunnelpåhugg. Selve påhugget vil komme like øst for Løbergsalleen og hele området mellom Løbergsalleen og Fjøsangerveien må graves opp. Dette medfører at tre bolighus og et garasjebygg må rives. Sør for dette sentrale området må noen garasjer og mindre bygg rives for å kunne gjennomføre byggearbeidene. Flere eiendommer i Fjøsangerveien vil få sine avkjørsler endret.