Fjøsangerveien skal bygges om til bro over Kristianborg holdeplass

Kristianborg holdeplass kommer under Fjøsangerveien, som blir ombygd til bro på strekningen.

Sammen med Haukeland holdeplass i fjell blir Kristianborg den mest spesielle på Bybanens linje 2 til Fyllingsdalen. Fjøsangerveien skal ombygges til bro og blir liggende over deler av holdeplassen. Tre bolighus på vestsiden av Fjøsangerveien må rives for å gi plass til påhugget for Fyllingsdalstunnelen.

Holdeplassen på Mindemyren blir liggende mellom Kanalveien og Fjøsangerveien, delvis inn under Fjøsangerveien. Holdeplassen kommer på nordsiden av en allmenning, som blir en midtstilt perrong med 10 meters bredde. Perrongen blir tilgjengelig fra øst, og det blir to trapper og heiser rett opp fra perrongen til bussholdeplasser i Fjøsangerveien.

Sør for holdeplassen blir det gang- og sykkeltrasé under Fjøsangerveien. Holdeplassen skal betjene næringsområdene på Mindemyren og boligområdene oppover Grønnestølen i vest og mot Storetveit i øst. Holdeplassen knytter busslinjene langs Fjøsangerveien tett sammen med den tverrgående banen.

Her ved Jægers kundeparkering og under Fjøsangerveien i bakgrunnen kommer Kristianborg holdeplass.

Løbergsalleen 30 og 32 (de to gule husene) samt Fjøsangerveien 149 (det hvite huset) ligger der tunnelinnslaget kommer og må rives.

Ikke plass til buss for bane

På Mindemyren vil banen gå parallelt med eksisterende busslinje i Kanalveien før banen, ved holdeplassen, svinger mot vest mot holdeplassen og tunnel gjennom Løvstakken. Bane og buss skal fortsette å gå parallelt i Kanalveien. Det blir ikke lagt til rette for buss-for-bane-løsning her ved eventuell driftsstans på banen.

Kristianborg holdeplass planlegges som et byttepunkt mellom banen og nord/sørgående bussruter i Fjøsangerveien. Banen vil trolig i noen grad konkurrere med disse bussene om passasjergrunnlag til og fra holdeplassene her. I anleggsperioden kan det bli utfordrende når det gjelder busstoppet i Fjøsangerveien der banen skal krysse under veien. Noe omlegging av busstopp i anleggsperioden må påregnes.

Våren 2022 vil Bybanen til Fyllingsdalen gå inn i fjellet her ved Løbergsalleen. Holdeplassen kommer under og nedenfor Fjøsangerveien.

Kristianborg holdeplass kommer på parkeringsplassen i forgrunnen og under Fjøsangerveien, som blir ombygd til bro på strekningen. De to gule og det hvite huset på oppsiden av veien må rives. Foto Google Maps.

Utfordrende prosjekt

Der holdeplassen kommer er det påvist forurensede masser som ventes å ville kreve en del tiltak. Kombinasjonen av komplisert infrastruktur, plassmangel, forurensede masser og ventet høy grunnvannstand, gjør at omfanget av tiltak kan bli utfordrende. Det kan bli krav om delvis masseutskifting på grunn av forurensningsforholdene, og/eller gjenbruk av masser etter sortering og mellomlagring på nærmeste riggplass.

Partiet av Fjøsangerveien som Bybanen vil passere under før tunnelpåhugget i Løvstakken vil bygges om til en brokonstruksjon. Broen vil bli bredere enn dagens vei og ha busslommer på begge sider, samt arealer for forbindelse i høyden mellom nivået i Fjøsangerveien og Kanalveien. Ramper, heiser og trapper vil etableres her.

Selve påhugget vil komme like øst for Løbergsalleen og hele området mellom Løbergsalleen og Fjøsangerveien må graves opp. Dette medfører at tre bolighus må rives: Løbergsalleen 30 og 32 samt Fjøsangerveien 149. Sør for dette sentrale området må noen garasjer og mindre bygg rives for å kunne gjennomføre byggearbeidene.

Fjøsangerveien og Kristianborg holdeplass sett retning sentrum. Der bolighusene Løbergsalleen 30 og 32 samt Fjøsangerveien 149 ligger blir det tunnelpåhugg med trær og grønne marker oppå. Illustrasjon Sweco.