Plan klar for turvei over Landåsfjellet, men penger mangler

Utsikten fra Landåsfjellet er imponerende. Den foreslåtte turveien med tre meters bredde vil øke tilgjengeligheten. Bilde fra mai 2017.

En god og en dårlig nyhet om turløypen over Landåsfjellet: planen er nå klar for behandling i byrådet og påfølgende utlegging til offentlig ettersyn, men det er ikke bevilget penger til prosjektet. Det er 13 år siden prosjektet kom med i Friluftsmeldingens handlingsprogram, og rask realisering kan neppe påregnes. Kostnaden ved tiltaket anslås til i overkant av 20 mill. kr.

Grøntmiljøplan 2012 – 2020 sier at det skal opparbeides en turvei på strekningen Johan Blytts vei – Skiveien – Sædal, også kalt Landåsløypen. Dette vil gi et sammenhengende turveinett over Landåsfjellet. 12. april skal byrådet foreta førstegangs behandling av reguleringsplan for Turvei Landåsløypen. Bredden blir inntil 3,0 m + skulder, men med innsnevring der forholdene tilsier det.

Planområdet omfatter deler av eksisterende lysløypetrasé og turvei/turstier på Landåsfjellet. Til planoppstart omfattet planområdet også et område for turparkering på Nattlandsfjellet, men denne delen er tatt ut i etterkant.

Landåsfjellet med dagens løypenett. Nubbevannet er det store vannet midt på bildet. Den nye turløypen vil i store trekk følge dagens trase. Foto Google Maps. Klikk på bildet for større oppløsning!

Gir sammenhengende turveinett

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for etablering av en turvei som knytter eksisterende turvei i nord fra Montana sammen med turveier i sør fra Nattlandsfjellet/Helgeseter og Indre Sædalen («Vannverksveien»). Etablering av ny turvei vil gi et sammenhengende turveinett over Landåsfjellet, og turområdet vil gjøres lettere tilgjengelig for byens befolkning samtidig som ferdselen kanaliseres for å minimere slitasje på terrenget.

Det er ikke planlagt vesentlig endring i arealbruk for området. Turveien vil følge terrenget og unngå terrenginngrep, skjæringer og fyllinger i størst mulig grad. Det vil være svært viktig å tilstrebe en turvei som tar hensyn til natur- og landskapskvalitetene.

Med i 13 år gammel plan

Etablering av turveien er forankret i Friluftsmeldingens handlingsprogram (2005-2009), samt i handlingsprogrammet til Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen – Grøntmiljøplan 2012-2020.

Planområdet er del av et større friluftsområde knyttet til de sentrale byfjellene i Bergen. Baunehytten ved Nubbevann inngår i planen, og kobles til turveisystemet. Rundt Nubbevann, som er et av få vann på byfjellene som ikke ligger innenfor nedbørsfelt for drikkevann, åpnes det for større grad av tilrettelegging for friluftsliv. Det går en høyspenttrasé gjennom planområdet i sørøst-nordvestgående retning, samt en eksisterende lyssatt trasé fra Montana til Nattlandsfjellet. Lysløypetraseen er i dag delvis gjengrodd og bruksomfanget er variabelt.

Parallelt med den gamle postveien

Den planlagt turveitraseen vil ligge på mellom 347 og 395 meter over havet (trasé Montana-Nattland). Terrenget er småkupert med innslag av myr, granskogholt og felter med buskfuru. Den gamle postveien til Samnanger følger eksisterende turveitrasé fra Johan Blytts vei og svinger av ved den eksisterende høyspenttraseen nordvest i planområdet. Høyspenttraseen og postveien følger hverandre frem til et stykke nord for Nubbevann, der postveien svinger østover mot Stemmevatnet.

Postruten blir delvis liggende parallelt med turveien, og kan benyttes som et alternativ til denne. Særlig for barn kan dette gjøre turen mer interessant og spennende. Det historiske veifaret er vist med hensynssone i kommuneplanens arealdel.

Landåsfjellet byr på mange opplevelser. Her er to nylig oppførte grindverksbygg på fjellet. «Ravnegrind» til venstre og «Perabu» til høyre. Foto Bergen kommune.

Ikke turvei for alle

Turveien kan ikke oppnå fullverdig kvalitet med hensyn til universell tilgjengelighet. Den nye strekningen vil isolert sett få gode stigningsforhold, men alle de tre veistrekningene som leder frem til den nye turveien er til dels svært bratte, og Landåsfjellet kan dermed være krevende å nå for enkelte brukergrupper. Utbedring av denne situasjonen er ikke aktuelt, ifølge planforslaget. Uavhengig av dette vil tiltaket forbedre dagens situasjon ved at et bredere lag av befolkningen vil ta fjellområdet aktivt i bruk. Andre hensyn som visuell kontrast, god informasjon og lignende skal ivaretas.

Innspill om utbedring av tilkomstveiene til Landåsfjellet og Landåsløypen er ikke imøtekommet. Slik utbedring forutsetter en betydelig utvidelse av planområdet og av tiltakets omfang og kostnad. Dette er ikke vurdert som realistisk i denne omgangen, men planen gir heller ingen begrensinger for at utbedring av tilkomstveiene kan prioriteres på et senere tidspunkt.

Positiv byråd

Byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti, er positiv til hovedgrepene i detaljreguleringen for Landåsløypen. – Planen viser et godt plangrep som løser hovedintensjonen med planarbeidet. Planen er også i tråd med overordnede planer og byrådets ønsker om å utvikle gåbyen Bergen og tilgjengelig natur, skriver Tryti.

Deler av den eksisterende stien, som er svært steinete, er en del av planområdet for den nye Landåsløypen og byråden håper at planen kan finne gode løsninger for forbedringer av denne delen av stien.  Når det gjelder innspill om utvidelse av planen for å inkludere utbedring av tilkomstvegene til Planforslaget fremmes for å legge forholdene til rette for bygging av turvei som vil gjøre friluftsområdene på Landåsfjellet lettere tilgjengelig for byens innbyggere, og byråden anbefaler at planen legges ut til offentlig høring.

Plankart over Landåsløypen. Det store vannet er Nubbevannet.