Politikerne sa ja til bygging av boliger i Damsgårdsveien

Illustrasjon av uteareal på gatenivå i Damsgårdsveien 72-74. Fire andre arealer i området blir trukket inn i planen, og dermed kunne Komité for miljø og utvikling godkjenne planen. Illustrasjon Og Arkitekter AS.

Komité for miljø og byutvikling sa på møtet 12. april ja til JM Norge AS sin søknad om rivning av Damsgårdsveien 72-74 og oppføring av nytt bygg med 37 leiligheter samt næringslokale på 91 kvadratmeter i 1. etasje mot Damsgårdsveien. Fagetatens vedtak fra juni 2017 ble dermed opphevet. Administrasjonen mente at en for stor del av utearealet ble plassert på taket av bygget.

– Etter en samlet vurdering vil fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Verken hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynet til lovens formålsbestemmelser, vil bli vesentlig tilsidesatt, mener komiteen.

Trekke inn andre uteområder

En vesentlig hindring for å godkjenne søknaden var etter administrasjonens mening mangelfulle uteområder. I notat fra byråden opplyses det imidlertid at de felles uteområdene i fire nærliggende felt kan inngå i beregningsgrunnlaget, og at størrelseskravet dermed kan oppfylles med noe margin, forutsatt at arealet blir opparbeidet.

Rekkverk i glass

For å ivareta utsikt fra Urdihuset er det planlagt rekkverk i glass. Komiteen kan ikke se at tiltaket vil forringe lys- og utsiktsforhold for omkringliggende bebyggelse og dispensasjon vil ikke redusere utsikt og siktlinjer fra Urdihuset utover det andre bygninger allerede gjør. Komité for miljø og byutvikling kan ikke se at dispensasjon vil tilsidesette hensynet bak reguleringsbestemmelsen.

Illustrasjon av den nye bebyggelse i Damsgårdsveien 72-74 som Komité for miljø og byutvikling sa ja til på møtet 12. april. Illustrasjon Og Arkitekter AS.