Kronstad og Hunstad skoler bygges sammen, får plass til 300 elever og 80 barnehagebarn

Kronstad oppveksttun, samlet bebyggelse sett fra vest. Illustrasjon Rambøll AS.

Kronstad og Hunstad skoler skal bygges sammen med lukket gangbro seks meter over Jonas Lies vei. Hunstad skole skal bygges ut og elevene på Kronstad skole skal flyttes over dit mens Kronstad skole blir rehabilitert. Bergen kommune har kjøpt Hunstad skole og ønsker å slå sammen Hunstad skole og Kronstad skole til ett funksjonelt oppveksttun, Kronstad oppveksttun.

Bystyret har vedtatt at oppveksttunet skal dimensjoneres for 80 barnehageplasser og 300 elever. En fløy på hver skole blir ifølge utlagt forslag til reguleringsplan foreslått revet og gjenoppbygget som «brofester» for gangbroen. De nye fløyene blir noe større og høyere enn de som rives. Svømmebassenget blir beholdt. Dagens idrettssal blir erstattet av en noe større sal.

Kronstad skole er i dag for liten i forhold til fremtidig elevprognose og Helsevernetaten har med hjemmel i Folkehelseloven pålagt Bergen kommune å utføre bygningsmessige tiltak slik at bygningsmassen tilfredsstiller helsevernkrav for barnehage og skole.

Hunstad og Kronstad skoler, eksisterende situasjon. Foto Rambøll.

Kronstad oppveksttun, tilbygg og sammenbygging med gangbro over Jonas Lies vei. Foto/illustrasjon Rambøll.

Nye bygg i tre etasjer, bevarer svømmebasseng

Rambøll AS har vært arkitekt/konsulent for prosjekteringsarbeidet frem til og med skisseprosjektet. Planforslaget åpner for at mellombygget mellom nordfløyen og østfløyen på Kronstad skole kan rives og erstattes med et nytt mellombygg i tre etasjer. På Hunstad skole åpner planforslaget for at den midtre paviljongen som vender mot Kronstad, kan rives og erstattes med en ny paviljong i tre etasjer. Videre kan gymsalen rives og erstattes med en større gymsal. Svømmebassenget i underetasjen til gymsalen skal imidlertid bevares.

Skal kunne brukes av nærområdet

Opprusting av uteområdene inngår også i prosjektet. Oppveksttunet vil få funksjon som samlingsplass for nærområdet utenom skoletiden. Her skal en kunne ha korpsøving, bursdagsfeiring og møter etc. Skoleplassen og barnehagens uteområde med lekeapparat og ballbane vil være tilgjengelig for alle utenom åpningstiden. Det planlegges bl.a. et amfi i oppveksttunet som kan benyttes til forestillinger etc.

En viktig del av reguleringsarbeidet har vært trafikksikring rundt skolen med bakgrunn i bystyrets vedtak om «hjertesone» rundt skoler i Bergen. I den forbindelse er det utarbeidet en trafikkanalyse av Sivilingeniør Helge Hopen AS. Planforslaget viser trafikksikringstiltak på veiene rundt skolen med noen nye fortau og innsnevret veibane i viktig krysningspunkt.

Hunstad skole har vært skole for døve og hørselshemmede siden starten i 1979 og frem til høsten 2017, da alle elevene flyttet over til Landås skole.

Kronstad oppveksttun, sammenbygging med gangbro over Jonas Lies vei. Foto/ illustrasjon Rambøll.

Venter kraftig økning i elevtallet

Ifølge skolebruksplanen ventes det en kraftig og jevn økning i elevtallet i bydelen i årene fremover, men den nye prognosen viser mindre rask vekst enn prognosen i forrige skolebruksplan. Tallene viser at selv om det ble bygget 300 flere boliger i Årstad bydel de siste fem årene enn det den forrige prognosen la til grunn, har det ikke resultert i så mange barnefamilier som den gamle prognosen antydet. I Kronstad sitt område har det vært bygget 100 nye boliger de siste fem årene og det ventes ytterligere 300 nye boliger de kommende åtte årene.

Dagens Kronstad skole har kapasitet til 200 elever, mens elevtallet i 2015/2016 var 225. Ventet elevtall 2019/2020 er 253 og 305 i 2029/30. Plassmangelen på skolen har vært løst ved å ta i bruk spesialrom som klasserom samt leie Årstad menighetshus. Det nye oppveksttunet vil ha tilstrekkelig med plass til elevene i hele prognoseperioden.