Kronstad oppveksttun, samlet bebyggelse sett fra vest. Illustrasjon Rambøll AS (1)