Fra bakgård til byens kanskje flotteste boligområde

I løpet av noen år blir denne bakgården i Grønneviken omformet til et byens flotteste boligtomter.

Området mellom helikopterterminalen i Grønneviken og Møllendalselven er Bergens desiderte bakgård, med hensatt sporveiskiosk, båtvrak og tilårskomne bygg. Her kommer nå bebyggelse og park som tar utgangspunkt i vinnerbidraget i den internasjonale konkurransen EUROPAN 13.

Bergen kommune har varslet om oppstart av reguleringsendring for området på 18 dekar som går under benevnelsen Møllendal Vest – Grønneviken. Gjeldende plan er fra 2012. I mellomtiden er området øst for Grønneviken bygget ut, med boliger, kunsthøyskole og studentkompleks. Bare Kjelstrup-Olsen-tomten gjenstår å bli bebygget.

Bergen kommune og BIR har som grunneiere inngått et samarbeid om utvikling av Grønneviken frem mot felles salg.

Et av byens viktigste utviklingsområder

Tomten har en unik beliggenhet på sørsiden av Store Lungegårdsvann og ved Møllendalselvens utløp, sentralt i et av byens viktige utviklingsområder. Til det nye bybanestoppet i Møllendal blir det et par minutters spasertur, med med sykkel vil det ta ti minutter til sentrum via Fløenstien og Nonnestien.

Arealet er benevnt som byggeområde S1 i områdeplan Møllendal Vest, og er regulert til blandet sentrumsformål med underformålene bolig, barnehage, forretning, tjenesteyting, kontor, kulturbasert næring, overnatting og bevertning.

Deltok i EUROPAN 13-konkurransen

Første ledd i den videre utvikling har vært å delta med tomten i den europeiske arkitektur- og byutviklingskonkurransen EUROPAN13 med hovedtema «Adaptable city».

Tomtens beliggenhet og kvaliteter tilsier at den egner seg som et visningsområde for framtidsrettede løsninger. I konkurransegrunnlaget ba kommunen om forslag til nyskapende løsninger for utvikling av et kompakt og bymessig boligområde med gode fellesareal og fellesskapsløsninger både inne og ute, spesielt med tanke på barnefamilier.

Vinner av konkurransen ble det norske arkitektfirmaet LalaTøyen i samarbeid med firmaet Kåmmån, med forslaget «Our City, Our Collective».

Det nye utbyggingsområdet i Grønneviken kommer mellom Møllendal kirkegård i sør, Grønneviksørens Studentboliger i øst og Store Lungegårdsvann i nord. Foto: Google Maps.

Skal videreutvikle vinnerforslaget

Bergen kommune har inngått avtale med LalaTøyen om bearbeiding og videreutvikling av vinnerforslaget, hvor det skal sees nærmere på blant annet tomteutnyttelse, inndeling i hensiktsmessige tomter, forholdet mellom privat, felles og offentlig areal, innhold og funksjoner på gateplan mm. Det skal også sees nærmere på delingskonseptet.

Dette skjer parallelt

Parallelt med dette arbeides det med øvrige nødvendige avklaringer som flytting av helikopterlandingsplass, nye lokaler for BIR og planlegging av salgsprosess som skal sikre at prosjektet blir realisert i samsvar med kommunens målsettinger. Tidspunkt for salg avhenger av når dagens aktiviteter kan flyttes, men siktemålet er å kunne starte salg i løpet av 2018.

Endring av reguleringsplanen

Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i Bergen bystyre i 2012. Den viser området mellom Møllendalsvegen og Møllendalselven som blandet sentrumsområde. Ved planlegging av bebyggelse her har det oppstått behov for endring av planen på følgende punkt:

  • En mindre utvidelse av byggeområdet ut mot parken i nord
  • Reduksjon av parkeringskravet, for å tilrettelegge for et boligområde som i hovedsak baseres på bildeling
  • Økt boligandel og tilsvarende mindre næring
  • Økning av byggehøyden med én etasje på en bygning i planens sørøstre hjørne

Nå skal det lages en detaljert reguleringsplan, der plassering og utforming av bebyggelse og byrom fastsettes. Med unntak av punktene nevnt over vil forslaget være i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Illustrasjon fra vinnerutkastet «Our City, Our Collective» for utvikling av tomten i Grønneviken. Illustrasjon: arkitektteamet Pernille Heilmann Lien, Iwan Thomson, Kari Tønseth (Lala Tøyen) og Tomas Aassved Hjort (Kåmmån).

Illustrasjon fra vinnerutkastet «Our City, Our Collective». Illustrasjon: arkitektteamet Pernille Heilmann Lien, Iwan Thomson, Kari Tønseth (Lala Tøyen) og Tomas Aassved Hjort (Kåmmån).

Den aktuelle tomten ligger mellom Møllendal kirkegård og Store Lungegårdsvann.