Vil ha folk med på planlegging av Bystranden

Arbeidet på Bystranden kan ta til når arbeidene med Bybanen til Fyllingsdalen er avsluttet. Illustrasjon Bergen kommune.

I forbindelse med bygging av Bybanen til Fyllingsdalen skal deler av traseen legges gjennom dagens Lungegårdspark. Eksisterende park skal flyttes lenger ut og etableres på fylling i vannet på utsiden av Bybanens trasé. Dermed byr det seg en unik mulighet til å etablere en bystrand som del av parken.

Området har i kommunens papirer fått navnet Bystranden. Byrådet gikk inn for prosjektet, som vil koste kommunen 120 mill. kroner, på møtet 24. mai. Byrådet vil ha byens befolkning med på planleggingen av Bystranden. Nå skal saken videre til Komité for finans, kultur og næring og Komité for miljø og byutvikling.

Det er gitt tillatelse til å utvide fyllingen slik at parkens areal kan økes med 50 % i forhold til det arealet som Lungegårdsparken har i dag samt vurdering av muligheten for utvidelse av parken i den sørlige delen. Reetableringen av eksisterende park med tilsvarende areal og standard skal dekkes av Bybanen utbygging. Utvidelse av parken med bystrand skal dekkes av Bergen kommune.

Fremdrift for prosjektet

Anleggsperioden for Bybanen vil vare fra 2018 til 2022. Eksisterende park vil være stengt for ferdsel i denne perioden.

2018: Fyllingsarbeid for nytt parkareal etappe 1. Masser hentes fra Hordnesskogen. Programmering av innhold og utforming av parken.

2018 – 2019: Mulighetsstudie, avklaring av utforming av parken.

2019 – 2020: Fyllingsarbeider etappe 2. Masser fra tunnelene langs Banetraseen.

2020 – 2021: Prosjektering

2022 – 2023: Bygging av den nye bystranden og parken.

Aktivitetspark

Byrådet støtter Bymiljøetatens anbefalinger. Sentrum har liten direkte tilgang til sjø og enda mindre tilgang til bruksarealer/bademuligheter. Området skal bli en aktivitetspark som vil være et positivt bidrag til området, spesielt for barn og unge.

Byrådet forutsetter at det planlegges strand langs hele østsiden av Lungegardsvannet. Byrådet ønsker at Universitetet i Bergen, ved Fakultet for kunst, musikk og design, inviteres med i planleggingen. Videre vil befolkningen, skoler og barnehager få mulighet til å komme med innspill gjennom f.eks. prosess/verksted. Byrådet ber videre om at det utarbeides illustrasjoner og informasjon som kan henges opp i området og legges ut på nettet.