Arbeidene i Ibsens gate og Edvard Griegs vei flere måneder forsinket

Ibsens gate åpner etter planen for gjennomkjøring i høst, dvs senest 30. november. Hele etappe 2 på prosjektet, som også omfatter arbeider i Edvard Griegs vei, skal etter planen åpne 31. desember.

30. oktober 2017 ble Ibsens gate stengt for gjennomkjøring i forbindelse med fornying av vann- og avløpsledninger i området. Planen er å åpne gaten i høst. Da prosjektet startet opp, regnet man med at Ibsens gate ville bli åpnet i august.   Arbeidet med hele etappe 2 på arbeidene, Ibsens gate på strekningen fra Edvard Griegs vei til Hunstadsvingen samt Edvard Griegs vei, er ventet ferdigstilt 31. desember. Skilt forteller at Ibsens gate åpner «høsten 2018». 30. november er siste dag i høstmånedene, så de som daglig kjører bil gjennom Ibsens gate kan måtte smøre seg med litt tålmodighet. For myke trafikanter er veien fremkommelig, men stedvis med anleggsdekke. Prosjektkostnaden for etappe 2 er kalkulert til 47 mill.

– Utførelse av prosjektet har møtt på større utfordringer enn forventet, opplyser prosjektleder Hildegunn Kvåle til Årstadposten.

Hovedårsakene er:

 • Mye fjell i grøften (krever sprenging/pigging)
 • Kabler ligger  stedvis annerledes enn oppgitt i kartgrunnlag
 • Kombinasjonen av de to foregående punktene har medført behov for forsiktig sprenging og håndgraving
 • Kuldeperioden i vinter medførte at vi ikke fikk koble ut høgspentkabler når planlagt
 • Tilkobling til eksisterende VA-ledninger i krysset Bjørnsons gt x Edvard Griegs vei ble mer utfordrende enn forutsatt.

Det er også en mindre utviding av prosjektet i krysset Arne Garborgs gate.

Arbeidene som nå foregår er andre etappe på de omfattende arbeidene i Ibsens gate og Edvard Griegs vei. Første etappe, St. Olavs vei – Haukelandsveien, ble utført i 2016-17.

Den gule streken på bildet viser hvor anleggsarbeidene på andre etappe foregår i Ibsens gate og Edvard Griegs vei. Foto Bergen kommune.

Vann- og avløpsledningene i dette området nærmer seg 100 år. Nye miljøkrav krever også at man separerer overvann (nedbør og smeltevann) fra sanitært avløpsvann. Dagens avløpsledning i de to gatene er fellesledning.  Ellers skal man fornye private stikkledninger ut av veibanen og fornye eksisterende høyspentkabler.

Et vannledningsbrudd i denne gaten vil ha store konsekvenser med vannskader for bebyggelsen på nedsiden av gaten, brudd i vannforsyningen og akutt stenging av veien. Den eksisterende avløpsledningen er en fellesledning som transporterer både spillvann (kloakk) og overvann (regnvann) til Holen renseanlegg.

Kloakk ut i Solheimsviken ved store nedbørsmengder

Ved store nedbørsmengder har ikke fellesledningen nok kapasitet og deler av avløpsvannet går til utslipp i Solheimsviken. Når arbeidene er avsluttet, vil spillvannet går til renseanlegget og overvannet går til utslipp i Solheimsviken.

Dette arbeidet skal utføres:

 • Legge ny vannledning (overføringsledning)
 • Legge ny lokal vannledning (lokal forsyning)
 • Legge ny avløpsledning
 • Legge ny overvannsledning (som tar hånd om regn og overflatevann)
 • Fornye private stikkledninger i gaten
 • BKK Nett AS skal skifte ut eksisterende høyspentkabler.
 • Gaten vil bli gravd opp i tilnærmet full bredde og gjenoppbygd etter nye planer fra Statens Vegvesen.

I utgangspunktet skal veien skal etableres til samme standard som før anleggsarbeidene startet, men det blir gjort noen utbedringer:

 • Skiltet fartsgrense 40 km/t
 • Tre fartshumper tilsvarende etappe 1
 • Nytt belysningsanlegg i henhold til dagens krav – LED
 • Gul midtlinje
 • Resetting av kantstein
 • Universell utforming – gangfelt og holdeplasser

Vann- og avløpsledningene i området nærmer seg 100 år, så utskifting var på høy tid.