Klart for total forandring av stasjonsområdet på Kronstad

Nå starter sprengningsarbeidene på Kronstad. Bybanens anlegg skal bort, det samme skal jernbaneskinnene.

Stasjonsområdet på Kronstad blir totalt forandret innen våren 2022. Området mellom utløpet av Kronstadtunnelen og dagens bybanelinje blir knapt å kjenne igjen når arbeidene som nå tar til er avsluttet. Bybanens bygg skal bort, og på nordsiden av stasjonsområdet kommer bolig- og næringsbygget Kronstadkvartalet.  I første omgang blir det sprengningsarbeid og boring på sørsiden av det gamle jernbanesporet.

Kronstad-området har de siste årene gjennomgått en omfattende forandring. Når det nye høyskolebygget står ferdig, vil om lag 7000 ha sin studie- eller arbeidsplass her. På vestsiden av Inndalsveien har det kommet en rekke nye boliger, på Andreas Olsen-tomten, Kronstadkvartalet, kommer både boliger, butikker og treningssenter. I tillegg utgjør det store området som Bybanen nå nytter en betydelig arealreserve i et område som vil fortsette å bli mer bymessig.

Ved siden av fellesstrekningen fra Lungegårdskaien til Byparken blir Kronstad det eneste stedet de to bybanelinjene krysser hverandre. Dette gir muligheter for å koble linjene sammen og operere de to linjene i et system som gir fleksibilitet både med hensyn til ruteopplegg, og håndtering av problemer på en av linjene, såkalt avvikskjøring. Skinnene kobler dessuten Fyllingsdalslinjen til depot og verksted på Kokstad.

Depot og verksted fjernes

Dagens bybanespor skal ligge som det gjør, men verkstedet blir revet, og depot og servicefunksjoner blir flyttet. Tunnelportalen skal utvides, og i den forbindelse blir det et relativt stort anleggsarbeid med konsekvenser i anleggsfasen for trafikksituasjonen.

Sør på Kronstad skal det anlegges avviksspor med mulighet for av- og påstigning. I tillegg skal det anlegges torgareal med gode koblinger mellom den nye holdeplassen og den eksisterende i Inndalsveien. Bygg brukt til lager- og servicefunksjoner må rives. Holdeplassområdet blir godt koblet sammen med områdene rundt for gående og syklende.

Syklende og gående må krysse spor

Avvikssporet blir lagt rundt Statsbygg sitt fremtidige byggeområde, og vil bli et element som deler høyskoleområdet i to. Studenter ved høyskolen og andre gående og syklende vil måtte krysse avvikssporet for å komme seg mellom de to byggeområdene. Det er forutsatt at avvikssporet trafikkeres med lav fart, og at det vil ha liten trafikkmengde. Godt tilrettelagte og tydelige krysningspunkter vil bidra til at avvikssporet ikke vil føre til store ulemper for myke trafikanter.

Siden Kronstad vil bli et viktig kollektivknutepunkt er det aktuelt å bygge sykkelparkeringshus.

Bybanestoppene på Kronstad, Linje 1 til Flesland oppe og Linje 2 tiil Fyllingsdalen nede. Illustrasjon Sweco.

Kronstad som byutviklingsområde

Det er lagt spesielt vekt på å oppnå funksjonelle byrom for alle brukergrupper; kollektivreisende, fotgjengere og syklister. Det skal være lett å bytte mellom buss og bybane og mellom bybanelinjene.  samt mulig overgang til buss. Det ble lagt vekt på at holdeplassen og dens byrom skulle gi nok plass til gode løsninger, slik at fremtidens flyt av gående og syklister vil være trygg.

Krysning i samme plan beste alternativ

Alternativet med krysning i samme plan med flest mulig svingebevegelser ble anbefalt. Det ble lagt særlig vekt på at dette alternativet oppnådde best måloppnåelse når det gjaldt å oppnå et samlet kollektivknutepunkt, fleksibilitet i fremtidig kjøremønster, byrom som kunne romme mange mennesker, og et byrom som markerte knutepunktet mellom de to bybanelinjene. Selv om alternativene i to plan kom godt ut på mange av silingskriteriene i vurderingen, var fleksibilitet i fremtidig linjevalg avgjørende for at det ble anbefalt en løsning i ett plan på Kronstad.

Boring og sprengning fra 07 til 19

Borings- og sprengningsarbeidene på sørsiden av jernbanelinjen vil pågå i tidsrommet fra 07:00 til 19:00 og vil være støyende for nabobebyggelsen i området. I tilknytning til arbeidet vil Bybanen Utbygging gi informasjon gjennom en sms-varsling. Varslingen vil gi informasjon om når man sprenger samt annen nyttig informasjon som omhandler prosjektet. Man kan melde seg på denne tjenesten ved å sende en sms med kodeord KRONSTAD til 1963.

Stasjonsområdet på Kronstad vil ikke være til å kjenne igjen om fire år. De to byggene til Bybanen skal bort, og på Andreas Olsen-området i forgrunnen kommer Kronstadkvartalet. Til høyre kommer Høgskulen på Vestlandet sitt nybygg. Bildet er tatt for arbeidene på høyskolens nybygg begynte. Den gamle stasjonsbygningen fra 1913 blir derimot bevart. Foto Google Maps. Klikk på bildet for større oppløsning.