Ja til bygging av kontor- og forretningsbygget Skipet i Solheimsviken

Skipet blir et av Norges første kontor- og forretningsbygg i massivtre. Foto illustrasjon Paal J Kahrs Arkitekter AS - OG Arkitekter AS.

Både byrådet og Komité for miljø og byutvikling har sagt ja til oppføring av et av Norges første kontor- og forretningsbygg i massivtre, Skipet, i Solheimsviken, med adresse Solheimsgaten 5. Utbygger, G. C. Rieber Eiendom, får trafikale dispensasjoner på angitte vilkår.

Det overlates til Plan- og bygningsetaten å godkjenne endringer innenfor rammen av de anbefalinger som er gitt av byarkitekten og rådet for byforming og arkitektur når det gjelder brytninger i fasadeutformingen, variasjoner i gesimslinjen og en tilbaketrukket takutforming.

Gi Solheimsviken et mer urbant preg

GC Rieber Eiendoms visjon med prosjektet er å videreutvikle Solheimsviken med et nytt fremtidsrettet miljøvennlig kontorbygg. Bygget skal oppføres i miljøvennlig materiale med topp sertifisering. En aktiv førsteetasje skal bidra til at Solheimsviken får et mer urbant preg og fremme området som en fremtidsrettet moderne bydel i Bergen.

Navnet «Skipet» er valgt både for å beskrive bygningens form og referanse til historiene i Solheimsviken. Der lå skipene på land under bygging og reparasjoner, eller ved kai langs kullkompaniene der bygget nå skal reises.

Skipet blir et av Norges første kontorbygg som bygges i massivtre, noe som viderefører Bergen stolte tradisjon om trebebyggelse.

– Skipet skal oppleves positivt både for de som har utsikt til det, de som passerer forbi på motorveien, for de som passerer med Bybanen, for syklende og gående og for dem som oppholder seg i området og i bygget. Skipet skal være et godt bygg i seg selv og i forhold til sine omgivelser, skriver arkitekt Paal J. Kahrs i en beskrivelse av den arkitektoniske utformingen.

Attraktiv del av byen

-Vi ønsker at området ved Verftsplassen skal være en aktiv og attraktiv del av byen. Det er derfor viktig at lokalene på gateplan oppleves som interessante og gir opplevelser til de som ferdes i området. I Skipet vil lokalene på gateplan få utadrettet virksomhet. I hver ende av bygget, både mot «portalen» og mot Helsehuset/ Legevakten er det slike lokaler.

Men det er også lagt vekt på at øvrige deler av 1. etasje skal være innbydende og gi opplevelser til alle som passerer forbi. Dette er gjort ved transparente fasader, massivtre søyler, sprang i fasadeliv og oppdeling av fasadene slik at de virker varierte og innholdsrike. Dette vil bidra til et mer aktivt gateplan som igjen bidrar til at vi når ambisjonen i satsningsområdet Gåbyen.

På dette området i Solheimsviken kommer kontorbygget Skipet og hotellet Moxy Bergen.

Innovativt materialvalg

Ved bruk av massivtre i bærekonstruksjonen kan CO2-avtrykket reduseres med ca. 50% sammenliknet med bruk av betong. I samarbeid med Innovasjon Norge ble det gjennomført en mulighetsstudie for bruk av massivtre i Skipet. Bygget blir et av de første kontorbyggene i Norge som oppføres i massivtre. Bruk av massivtre er sammenfallende med målsetninger i kommuneplanens samfunnsdel og Grønn strategi for Bergen kommune.

Trekonstruksjonene blir eksponert i store deler av bygget både utvendig og innvendig. Og det legges vekt på å vise at det er gjort et miljøbevisst valg ved bruk av tre. Også i bygningsdeler for øvrig er treverk dominerende.

Bygget skal prosjekteres for å bli klassifisert som BREEAM Excellent. BREEAM er et helhetlig klassifiseringssystem for bygg og eiendom som dokumenterer forskjeller på miljø og helsebelastninger, og som gjør det lettere å gjøre riktige valg. «Excellent» er den nest høyeste sertifiseringsklassen. For å oppnå denne stilles det svært strenge krav til tiltakets bærekraft med hensyn til byggets påvirkning på miljøet.