Ti villaer i Nyhaugveien foreslås revet, 160 nye boliger i åtte blokker

Utbyggingsområdet i Nyhaugveien sett fra Storetveitveien i nord. IllustrasjonArkitektgruppen Cubus.

160 boliger blir foreslått bygget på et område på ca. 20 dekar mellom Storetveitveien og Kanalveien/Elvebakken. Ti villaer fra begynnelsen av 1920-tallet må i tilfelle rives.

Arkitektgruppen Cubus AS har på vegne av Wergeland Boligutvikling AS fremmet planforslag om bygging av ca. 160 boenheter. Forslagsstiller eier  åtte av de to bolighusene fra begynnelsen av 1920-tallet som må rives for å gi plass til ny bebyggelse.

Planforslaget innebærer en totalt forandring fra et område med villaeiendommer med store hager til et urbant blokkområde. Det legges opp til en videreføring av grønne og etablering av nye blå kvaliteter.

Det meste av området eies av Wergeland boligutvikling AS, som eies likt mellom Spectro AS (Preben Hansen) og Saga Eiendom Invest AS (Bg Personell AS, Johannes Seim Mjelde). Storetveitveien 23 og 27 inngår i planen, men har aldre eiere.

Fortetting mellom to bybanestopp

Prosjektet føyer seg inn i rekken av transformasjons- og fortettingsprosjekt i dette området, som samlet vil gjøre Wergeland til et betydelig lokalsenter med langt høyere boligtetthet i nærsonen enn i dag. Foruten fortettingseffekten som etableringen av boligene vil gi, vil prosjektet ifølge notat fra Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune også positivt bidra til at Storetveitveien kan endres fra landevei til urban gate. Det less opp til en gate med sammenhengende ny bebyggelse i vest, et nytt sentralt torg og en urban sone langs og mellom bebyggelsen. Denne  betydelige forbedringen av Storetveitveien vil ifølge forslag til reguleringsplan kunne skje i forkant av eller parallelt med den planlagte anlegningen av sykkelvei i Storetveitveien i strekket fra Minde allé til Hagerups vei 4.

Åtte nye blokker

En utbygging i samsvar med planforslaget forutsetter riving av åtte bolighus langs Storetveitveien og to bolighus langs Nyhaugveien. Planforslaget viser seks boligblokker langs Storetveitvegen og to  boligblokker langs Nyhaugveien. Blokkene langs Storetveitveien skal ta opp høydeforskjellen mellom veien og arealet vestenfor. Dette fører til en byggehøyde på 3-5 etasjer langs veien og opptil 7 etasjer mot vest. Langs Nyhaugveien viser planforslaget nye blokker i inntil 4 etasjer.

Den nye bebyggelsen er konsentrert langs Storetveitvegen, men siden det nye boligområdet må tilkomst fra Nyhaugveien er det vist en tilkomstsituasjon og en omarbeiding av to av eiendommene langs Nyhaugveien – nr. 8 og 10. Øvrig bebyggelse langs Nyhaugveien er i planen foreslått bevart som i dag.

Perspektiv over gammel og ny bebyggelse i Nyhaugveien. Sammenlign med flyfoto under! Illustrasjon Arkitektgruppen Cubus.

Flyfoto av planområdet. markert med stiplet linje.

Planen viser en bygningsstruktur i 4-7 etasjer som tar opp i seg den store høydeforskjellen mellom Nyhaugveien (vest) og Storetveitveien (øst). Denne utformingen vil også gi nødvendig skjerming mot støy fra Storetveitveien både for ny og eksisterende bebyggelse, og for den grønne, solrike sonen i vest med leke og oppholdsareal. Skjermingen vil ifølge planforslag fremfor alt være av stor betydning for prosjektets uteareal, som i stor grad vil bli etablert som en  videreføring av de gamle villahagene på terrengnivå.

Inngjerdete  villahager blir fellesareal og offentlig tilgjengelige, grønne leke og oppholdsareal. «Elven» i Elvebakken kommer opp i dagen.

Ortofoto av Wergeland – Minde med planområdet markert med stiplet linje. Illustrasjon fra reguleringsplan.

Fra ingen til mange fellesarealer

Planforslaget åpner for at det som til nå har vært et hovedsakelig villaområde med få, eller ingen, fellesareal for aktivitet og opphold, skal få en rekke slike tilbud med høy kvalitet og god tilpasning til ulike brukergrupper og behov.

  • I nord legges det til rette for et gatetun som skal henvende seg til nærmiljøet med kafé og differensierte areal for uteopphold. Hele strekket av Nyhaugveien fra den søndre delen nær krysset mot Elvebakken og opp til krysset mot Storetveitveien vil bli regulert som gatetun.
  • Sentralt i prosjektet, i ”navet”, etableres en gangforbindelse mellom Storetveitveien og Nyhaugveien. Denne starter med et raust torg/byrom ved Storetveitveien med bl.a. flott utsikt mot Løvstakken, og krysser ned gjennom midtsonen av de grønne fellesarealene i  prosjektet.
  • I sør legges det til rette for et større lekeareal med grønn karakter, med soner for dyrking og mulighet for etablering av et vannspeil. I denne sonen vil bekken som har gitt Elvebakken sitt navn bli gjenåpnet og inngå som et ledd i innføringen av ulike blå kvaliteter
  • På langs; fra nord i Nyhaugveien til Elvebakkens «snarvei» opp til Storetveitveien/Hagerups vei (som blir utvidet og gjort mer universell) – vil det bli en sammenhengende grønn passasje delvis gjennom de gamle villahagene og flere leke- og oppholdssoner tilpasset ulike alders og brukergrupper.
  • Alle leke-og oppholdsarealene ligger solrikt til med hovedorientering mot vest.

Fra øverste del av Elvebakken til Nyhaugveien vil det bli etablert en ny snarvei, en sti der bekken i dag går i rør. Det skal tilrettelegges for at vann skal hentes opp i dagen gjennom en steinsatt renne, og dette skal inngå i overvannshåndteringen i området.

Utbyggingsområdet i Nyhaugveien. Tegning Arkitektkontoret Cubus.