Ortofoto av planområdet med planområdet markert med stiplet linje. Illustrasjon fra reguleringsplan.