Gjenåpning av elv skaper utfordringer for planlagt bokollektiv i Elvebakken

Elvebakken 28 er den skogbevokste eiendommen sør for de to lavblokkene på bildet. Her planlegges bygging av lavblokk med 10 boenheter for privat bokollektiv. Foto Google Maps, Google Street View.

En eventuell gjenåpning av elven mellom Tveitevannet og Kristianborgvannet har skapt problemer for realisering av lavblokk med 10 boenheter for privat bokollektiv (beboere med tilsynsbehov) i Elvebakken 28 på Wergeland. Bymiljøetaten i Bergen kommune mener overvannsrør på 80 cm over tomten kan være en løsning. Da kan elven åpnes nedenfor tomten.

Eiendommen, som ligger øverst i området mellom Storetveitveien og Kanalveien, ble i 2015 solgt til Nye Elvebakken Borettslag for 3,5 mill. kroner. Planen var å bygge et bofellesskap på tomten, som egnet seg godt til formålet. Området består for det meste av eneboliger, men på nabotomtene ligger det to lavblokker. Byrådsavdeling for byutvikling avslo imidlertid søknaden. Fagetatens avslag var begrunnet med at det ikke kan dispenseres fra plankravet i kommuneplanens arealdel, hvor problemstillingen knyttet til mulig gjenåpning av gammelt elveløp fra Tveitevannet til Kristianborgvannet. Her står uttalelse fra vassdragsforvalteren fra 2013 sentralt.

Eiendommen er regulert av reguleringsplanen Mindereguleringen fra 1920 hvor utløpselven fra Tveitevatnet vises som åpen elv.

Dette kartet fra 1907 viser hvor elven gikk fra Tveitevannet i retning Kristanborgvannet. Planen er å åpne elveløpet igjen.

Kan bli aktuelt å gjenåpne flere vassdrag

I pågående planarbeid for prosjekter i området, Nyhaugveien, NRK-Martens-tomten og Mindemyren, er det tatt høyde for gjenåpning av bekken.

Klager hevder at gjenåpning av elveløpet er uaktuelt grunnet store vannmengder og avstandskrav mot etablert boligstrøk, samt at store deler av den aktuelle eiendommen ligger over dagens nedtappede vannstand. Klager viser til at Bymiljøetaten tidligere har sagt seg enig i at åpning for bekken bør utføres som et borrehull fra vannet og ned mot det gamle elveløpet.

– Med tanke på det omfattende planarbeidet på Mindemyren, hvor gjenåpning av Fjøsangervassdraget er et sentralt punkt, vil også en gjenåpning av andre lukkede bekkeløp i vassdraget kunne bli mer aktuelt i framtiden, heter det i Bymiljøetatens vurdering.

Det er planer om å åpne bekken fra Tveitevannet (bildet) til Kristianborgvannet.

Et av kommunens satsingsvassdrag

I kommuneplanens bestemmelser står det: «I planer som berører allerede lukkede eller sterkt påvirkede vassdrag skal det vurderes om, og eventuelt legges til rette for, at vassdraget kan gjenåpnes og restaureres». Fjøsangervassdraget er et av kommunens satsningsvassdrag, i henhold til Forvaltningsplan for vassdrag. Gjenåpning av gamle bekkeløp er viktig tiltak i arbeidet med vannforskriften (implementeringen av EUs vannrammedirektiv).

Bymiljøetaten mener det er uheldig dersom en utbygging på den aktuelle eiendommen vil hindre alle fremtidige muligheter til å gjenåpne bekkeløpet nedstrøms eiendommen. Klager mener at en gjenåpning over tomten er vanskelig fordi store deler av den ligger høyere (48,5 m) enn Tveitevannet (48 m).

Uberørt elv på 200 m lang strekning

Bymiljøetaten vurderer at en gjenåpning nedstrøms den aktuelle tomten er gjennomførbar på sikt fordi det gamle bekkeløpet nedenfor eiendommen ligger så å si uberørt på en ca. 200 meter lang strekning. Det eneste inngrep som ligger i tilknytning til det gamle elveløpet er en tilkomstvei og en garasje.

For å sikre at en utbygging av eiendommen ikke legger hindringer for en eventuell fremtidig gjenåpning av bekken nedstrøms tomten mener Bymiljøetaten at det bør legges en større overvannsledning gjennom tomten slik at ledningen har kapasitet til å håndtere fremtidig vanntilførsel fra Tveitevannet. Bymiljøetaten foreslår at ledningen bør ha en kapasitet på 80 cm. Den må legges slik at det ved en fremtidig gjenåpning lar seg gjøre å hente frem vannet i dagen igjen. Utløpet fra Tveitevatnet kan kobles sammen med røret over eiendommen ved å grave eller borre ned et rør fra Tveitevatnet under Storetveitveitveien i tilknytning til dagens fotgjengerundergang.