Snart fjernes undergangen på Kristianborg

Tre bolighus er fjernet på Kristianborg. Bybanen og gang- og sykkeltunnelen til Fyllingsdalen vil gå inn i fjellet nedenfor de hvite husene.

Store forandringer skjer de kommende månedene på Kristianborg i forbindelse med fremføring av Bybanen. Bolighusene Fjøsangerveien 149 og Løbergsalleen 30 og 32 er fjernet.

Langs Fjøsangerveien er man i gang med spunting av fremtidig byggegrop for Løvstakktunnelen, som blir en kombinert bybane- og gang- og sykkeltrasé. Spuntingen vil vil pågå til november. I slutten av oktober skal fotgjengerbroen som skal erstatte undergangen i området åpnes for trafikk. Onsdag 5. september stenges busstoppet mot sør i Fjøsangerveien.

Grøntarealet mellom Kanalveien og gang- og sykkelveien ved Jæger blir nå fjernet. Her blir det både bybane, bilvei og gang- og sykkelvei.

Slik vil området på bildet over ta seg ut når anleggsarbeidene er over, med elv, fortau, bilvei nordover, bybane, bilvei sørover og sykkelvei.

Slik blir Fjøsangerveien og Kristianborg holdeplass sett retning sentrum om tre-fire år. Der bolighusene Løbergsalleen 30 og 32 samt Fjøsangerveien 149 lå(til venstre for Fjøsangerveien) blir det tunnelpåhugg med park oppå. Illustrasjon Sweco.

Starte med kulvert i Fløen

I Møllendalsveien har man støpt lokket som Kronstadsporet skal legges over på. Om noen uker vil sporet være lagt om og anleggsfolkene kan fortsette med en ny kulvert inn mot Fløen. Dette arbeidet skal være ferdig innen utgangen av oktober. I parselhagen i Fløen er prøvespuntingen nå avsluttet.

På Kronstad er man klar til å starte utsprenging av de første 50 meterne av Haukelandstunnelen, som skal munne ut i Fløen/Møllendal, med underjordisk stasjon på Haukeland. Senere i høst får vi vite hvem som får entreprisen Haukelandstunnelen. Planlagt oppstart mars 2019.

Mer utfylling i Store Lungegårdsvann til våren

Fredag 30. august ble massetransport og utfylling i Store Lungegårdsvann avsluttet. Det er kjørt mer enn 30.000 semitrailere inn og ut av anlegget, uten uhell, opplyser Bybanen Utbygging.

Videreføring av arbeidet med utfylling starter i mars 2019 når man har kommet i gang med tunnelarbeidene i Løvstakken og Haukelandsområdet. Bybanen Utbygging har søkt om å fylle ytterligere 310.000 kubikkmeter stein i vannet. Fra før er det fylt en million kubikkmeter stein. Bybanen skal benytte grunnen der parken lå, og nå skal det lages ny park og bystrand.