Prosjekt Renere Puddefjord avsluttet

Fra arbeidene innerst i Solheimsviken høsten 2017.

Store deler av sjøbunnen i Byfjorden er svært forurenset av miljøgifter og tungmetaller. Første delprosjekt i den store opprydningen, Puddefjorden, er nå ferdig. Mandag 17. september markerer klima- og miljøminister Ola Elvestuen og byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland, at sjøbunnen i Puddefjorden er ferdig tildekket med rene steinmasser. Nå står Store Lungegårdsvann for tur.

Oppryddingen startet høsten 2017 på et område på ca. 440 dekar. Forurensningen i Bergen havn kommer først og fremst fra tidligere industriutslipp og fra miljøgifter fra for eksempel veitrafikk, gammel maling og andre fasadematerialer. Først ble sjøbunnen ryddet for skrot og avfall. Noen steder måtte man også fjerne gammel sjøbunn for å opprettholde tilstrekkelig seilingsdyp. Deretter ble forurensningen isolert i den gamle sjøbunnen under rene sand- og steinmasser, som ble ført ned på bunnen. Dette skal forhindre utlekking og sørge for at dyr som lever i og på sjøbunnen ikke kommer i kontakt med de forurensede massene. Tildekkingen har gitt en ny ren sjøbunn.

Fakta Renere Puddefjord

  • 18 tonn bildekk er ryddet opp fra fjorden.
  • 10 000 tonn forurensede masser er kjørt til Langøya mottak for farlig avfall.
  • 2518,1 kilo arsen, 27491,4 kilo bly, 77,1 kilo kadmium, 38456,1 kilo kobber, 12516,1 kilo krom, 413,1 kilo kvikksølv, 3953,7 kilo nikkel, 54996,6 kilo sink, 3321,5 kilo PAH (aske og tjærestoff) og 14,5 kilo PCB er isolert under rene steinmasser.